“ น.ส. ศศิมา ชื่นชมเดช ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 31,503 31,503
%การถือ 0.69% 0.69%
มูลค่า (พัน) 13,861 13,861
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3