“ น.ส. สุภรัตน์ ศักดิ์วรารัตน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PDG ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 24-08-2558 17-03-2559 25-08-2559 17-03-2560 15-03-2561 22-08-2561 15-03-2562 22-08-2562 16-03-2563 23-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
%การถือ 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67%
มูลค่า (พัน) 7,452 7,452 7,452 7,452 7,452 7,452 7,452 7,452 7,452 7,452

TVO ราคาล่าสุด 4.14

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,441 7,441 7,441
%การถือ 0.92% 0.92% 0.92%
มูลค่า (พัน) 249,265 249,265 249,265
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3