“ น.ส. อรอร อัครเศรณี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 58,500 29,267
%การถือ 1.27% 0.64%
มูลค่า (พัน) 25,740 12,878

MAX ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,315,000
%การถือ 7.76%
มูลค่า (พัน) 0

NBC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 23-03-2563 15-07-2563 08-09-2563 06-11-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,400 18,400 18,400 18,400 25,760
%การถือ 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29%
มูลค่า (พัน) 16,192 16,192 16,192 16,192 22,669
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3