“ น.ส. เทพิน อริยปิติพันธ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ML ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,643 10,643
%การถือ 1.00% 1.00%
มูลค่า (พัน) 16,389 16,389
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3