“ บริษัท พีรกิจ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 23.90

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 367 380 392 404 414 667
%การถือ 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 1.25% 1.96%
มูลค่า (พัน) 18,180 18,786 19,392 19,998 20,475 33,021

TMD ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 09-04-2557 02-04-2558 15-03-2559 15-03-2560 12-03-2561 12-03-2562 04-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,124 1,147 1,147 1,147 1,208 1,608 1,608
%การถือ 0.75% 0.76% 0.76% 0.76% 0.81% 1.07% 1.07%
มูลค่า (พัน) 26,864 27,413 27,413 27,413 28,871 38,431 38,431
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3