“ รวีวรรณ ม้าทอง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FPI ราคาล่าสุด 1.94

วันที่ 26-08-2557 06-03-2558 08-03-2559 26-08-2559 09-03-2560 11-05-2561 29-08-2561 15-03-2562 28-08-2562 16-03-2563 07-05-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,846 43,384 43,384 43,384 43,384 86,768 87,183 87,183 87,183 87,183 87,183 87,183
%การถือ 3.61% 3.61% 3.58% 3.56% 3.56% 6.39% 5.76% 5.76% 5.76% 5.76% 5.76% 5.76%
มูลค่า (พัน) 21,041 84,165 84,165 84,165 84,165 168,330 169,135 169,135 169,135 169,135 169,135 169,135
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3