“ รัตนพันธ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

A ราคาล่าสุด 2.74

วันที่ 15-05-2557 17-03-2558 03-02-2559 04-05-2559 03-05-2560 07-05-2561 14-03-2562 10-01-2563 23-03-2563 03-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000 20,000 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400
%การถือ 2.04% 2.04% 1.98% 1.98% 1.98% 1.98% 1.98% 1.98% 1.98% 1.98%
มูลค่า (พัน) 99,600 99,600 96,612 96,612 96,612 96,612 96,612 96,612 96,612 96,612

HARN ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 17-03-2558 08-05-2558 16-03-2559 15-03-2560 12-03-2561 15-03-2562 13-03-2563 25-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,250 3,250 3,325 3,524 3,257 3,330 3,491 3,528
%การถือ 0.93% 0.93% 0.95% 0.60% 0.56% 0.57% 0.60% 0.60%
มูลค่า (พัน) 8,905 8,905 9,111 9,655 8,925 9,125 9,566 9,668
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3