“ รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQ ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 17-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,800,000 1,800,000
%การถือ 2.11% 2.11%
มูลค่า (พัน) 18,000 18,000

GREEN ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 24-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,117
%การถือ 1.03%
มูลค่า (พัน) 5,187

KAMART ราคาล่าสุด 1.26

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 30-11-2558 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,713 5,543 5,543 5,543
%การถือ 1.17% 0.84% 0.84% 0.84%
มูลค่า (พัน) 32,395 23,281 23,281 23,281

KC ราคาล่าสุด 4.20

วันที่ 08-04-2559 23-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000 16,400
%การถือ 2.29% 1.87%
มูลค่า (พัน) 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3