“ วิชชาวุธ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BLISS ราคาล่าสุด 3.84

วันที่ 09-04-2557 19-12-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 95,860 95,860
%การถือ 0.50% 0.50%
มูลค่า (พัน) 0 0

DEMCO ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 15-03-2560 15-03-2561 09-05-2562 17-03-2563 17-04-2563 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,500 5,300 5,300 5,370 4,200 4,200
%การถือ 0.62% 0.73% 0.73% 0.74% 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 17,280 20,352 20,352 20,621 16,128 16,128

GENCO ราคาล่าสุด 3.84

วันที่ 15-03-2560 12-03-2561 14-03-2562 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,000 18,000 19,900 11,051
%การถือ 1.25% 1.60% 1.77% 0.98%
มูลค่า (พัน) 12,870 17,820 19,701 10,941

PSTC ราคาล่าสุด 0.99

วันที่ 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 55,000
%การถือ 0.80%
มูลค่า (พัน) 101,750

SNC ราคาล่าสุด 1.85

วันที่ 18-08-2557 19-02-2558 18-02-2559 18-08-2559 18-08-2560 22-02-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,620 1,710 2,272 2,400 2,850 3,000
%การถือ 0.56% 0.59% 0.79% 0.83% 0.99% 1.04%
มูลค่า (พัน) 22,032 23,256 30,899 32,640 38,760 40,800

UWC ราคาล่าสุด 13.60

วันที่ 13-05-2559 17-03-2560 13-03-2561 04-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 85,000 180,000 189,000 189,350
%การถือ 0.65% 1.37% 1.44% 1.44%
มูลค่า (พัน) 7,650 16,200 17,010 17,042
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3