“ วิทยากร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AH ราคาล่าสุด 4.74

วันที่ 01-09-2558 23-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,650 1,650
%การถือ 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 39,930 39,930

AHC ราคาล่าสุด 24.20

วันที่ 28-04-2557 08-05-2558 10-05-2559 04-05-2560 04-05-2561 03-05-2562 04-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,345 7,066 7,055 6,819 6,695 6,695 3,545 3,545
%การถือ 4.23% 4.71% 4.71% 4.55% 4.47% 4.47% 2.36% 2.36%
มูลค่า (พัน) 87,567 97,514 97,363 94,103 92,397 92,397 48,923 48,923

ANAN ราคาล่าสุด 13.80

วันที่ 13-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 18,129
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 38,434

BCH ราคาล่าสุด 2.12

วันที่ 29-08-2557 19-03-2558 28-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000 20,000 17,600
%การถือ 0.80% 0.80% 0.71%
มูลค่า (พัน) 364,000 364,000 320,320

BH ราคาล่าสุด 18.20

วันที่ 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 142,793
%การถือ 17.97%
มูลค่า (พัน) 18,634,474

BM ราคาล่าสุด 130.50

วันที่ 18-04-2560 06-07-2561 09-08-2561 15-03-2562 18-03-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,982 13,881 13,881 13,881 13,881 13,881
%การถือ 3.75% 3.15% 3.15% 3.15% 3.15% 3.15%
มูลค่า (พัน) 71,015 65,796 65,796 65,796 65,796 65,796

BROCK ราคาล่าสุด 4.74

วันที่ 18-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,451
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 8,558

FSMART ราคาล่าสุด 1.57

วันที่ 02-03-2558 29-02-2559 26-04-2559 25-08-2559 19-04-2560 20-03-2561 23-08-2561 18-03-2562 22-08-2562 06-03-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 41,831 41,531 41,531 34,188 18,525 15,340 15,340 13,440 13,440 13,440 6,932
%การถือ 5.23% 5.19% 5.19% 4.27% 2.32% 1.92% 1.92% 1.68% 1.68% 1.68% 0.87%
มูลค่า (พัน) 334,649 332,249 332,249 273,502 148,202 122,717 122,717 107,517 107,517 107,517 55,459

GFPT ราคาล่าสุด 8.00

วันที่ 10-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,823
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 77,102

INET ราคาล่าสุด 11.30

วันที่ 22-06-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 13,900
%การถือ 5.56%
มูลค่า (พัน) 52,819

LPN ราคาล่าสุด 3.80

วันที่ 24-02-2560 28-02-2561 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 16,311 14,777 14,777
%การถือ 1.11% 1.00% 1.00%
มูลค่า (พัน) 82,369 74,625 74,625

MONO ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 30,337
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 58,550

NEW ราคาล่าสุด 1.93

วันที่ 20-03-2558 08-05-2558 13-05-2559 11-05-2560 08-05-2561 08-05-2562 23-03-2563 13-05-2563 23-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017
%การถือ 10.17% 10.17% 10.17% 10.17% 10.17% 10.17% 10.17% 10.17% 10.17%
มูลค่า (พัน) 58,986 58,986 58,986 58,986 58,986 58,986 58,986 58,986 58,986

NTV ราคาล่าสุด 58.00

วันที่ 24-03-2558 31-03-2559 27-03-2560 26-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,800 1,848 1,821 1,641
%การถือ 1.13% 1.16% 1.14% 1.03%
มูลค่า (พัน) 73,800 75,768 74,657 67,293

PLANB ราคาล่าสุด 41.00

วันที่ 06-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 25,310
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 154,393

PM ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 03-03-2559 09-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000 4,000
%การถือ 0.67% 0.67%
มูลค่า (พัน) 34,800 34,800

PRINC ราคาล่าสุด 8.70

วันที่ 18-03-2557 19-03-2558 04-04-2559 23-08-2559 14-03-2560 23-03-2561 12-03-2562 15-07-2562 13-03-2563 10-07-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 669,008 650,842 10,548 10,548 55,291 498,055 22,985 22,985 22,985 22,985 22,985
%การถือ 71.64% 68.67% 1.10% 1.09% 1.71% 15.37% 0.71% 0.71% 0.66% 0.66% 0.66%
มูลค่า (พัน) 3,171,097 3,084,992 49,998 49,998 262,080 2,360,779 108,949 108,949 108,949 108,949 108,949

RS ราคาล่าสุด 4.74

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,900
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 166,980

SAT ราคาล่าสุด 24.20

วันที่ 25-08-2557 06-03-2558 04-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,800 2,800 3,000
%การถือ 0.66% 0.66% 0.71%
มูลค่า (พัน) 52,080 52,080 55,800

SEAFCO ราคาล่าสุด 18.60

วันที่ 04-05-2559 30-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,600 6,170
%การถือ 1.83% 2.02%
มูลค่า (พัน) 26,208 28,876

SORKON ราคาล่าสุด 4.68

วันที่ 07-05-2557 13-03-2558 12-05-2558 13-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 13-05-2562 12-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 500 600 600 600 801 801 801 801 801
%การถือ 2.06% 2.47% 2.47% 2.47% 2.48% 2.48% 2.48% 2.48% 2.48%
มูลค่า (พัน) 2,525 3,030 3,030 3,030 4,045 4,045 4,045 4,045 4,045

SPA ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 04-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,295
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 24,547

TASCO ราคาล่าสุด 7.45

วันที่ 11-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 850
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 17,085

TNR ราคาล่าสุด 20.10

วันที่ 14-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,429
%การถือ 1.14%
มูลค่า (พัน) 38,401

TPCH ราคาล่าสุด 11.20

วันที่ 18-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,612
%การถือ 1.15%
มูลค่า (พัน) 65,495

TWFP ราคาล่าสุด 14.20

วันที่ 16-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 725
%การถือ 0.76%
มูลค่า (พัน) 0

WPH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2561 07-05-2562 06-03-2563 29-04-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100
%การถือ 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 6,634 6,634 6,634 6,634 6,634
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3