“ วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEC ราคาล่าสุด 1.49

วันที่ 29-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 13,980
%การถือ 1.38%
มูลค่า (พัน) 10,625

KAMART ราคาล่าสุด 0.76

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 30-11-2558 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 9,973 8,613 8,613 8,613
%การถือ 1.51% 1.31% 1.31% 1.31%
มูลค่า (พัน) 41,888 36,176 36,176 36,176

MIDA ราคาล่าสุด 4.20

วันที่ 25-04-2557 23-03-2558 15-05-2558 29-03-2559 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 39,395 46,634 46,634 51,298 51,298 51,298 43,249 43,249 51,298 51,298
%การถือ 1.90% 2.05% 2.05% 2.05% 2.05% 2.05% 1.73% 1.73% 2.05% 2.05%
มูลค่า (พัน) 26,395 31,245 31,245 34,370 34,370 34,370 28,977 28,977 34,370 34,370

ML ราคาล่าสุด 0.67

วันที่ 23-03-2558 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,624 5,087 5,087 5,595 5,595 5,595 5,595
%การถือ 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 6,890 7,579 7,579 8,337 8,337 8,337 8,337
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3