“ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TCAP ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 12-03-2558 06-10-2558 20-04-2559 11-10-2559 14-04-2563 16-06-2563 13-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,200 10,531 11,231 8,702 6,803 6,803 6,803
%การถือ 0.72% 0.82% 0.88% 0.72% 0.58% 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 315,100 360,683 384,658 298,030 232,986 232,986 232,986
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3