“ สุธีวงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 48.00

วันที่ 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562 10-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 160 165 170 170 176 181 179
%การถือ 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.51%
มูลค่า (พัน) 7,688 7,936 8,184 8,184 8,432 8,680 8,589

SORKON ราคาล่าสุด 48.00

วันที่ 13-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 131
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 640
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3