“ องค์โฆษิต ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JAS ราคาล่าสุด 57.75

วันที่ 29-03-2560 22-06-2561 05-03-2562 30-08-2562 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 45,728 108,027 145,041 145,041 30,000
%การถือ 0.73% 1.40% 1.78% 1.78% 0.35%
มูลค่า (พัน) 128,954 304,635 409,015 409,015 84,600

KCE ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 21-08-2557 25-03-2558 26-08-2558 30-03-2559 24-08-2559 29-03-2560 27-03-2561 21-08-2561 26-03-2562 27-08-2562 24-03-2563 23-06-2563 25-08-2563 23-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,782 4,982 4,032 4,032 4,034 4,034 4,034 8,068 8,068 8,068 8,068 8,068 8,068 66,315
%การถือ 0.86% 0.88% 0.71% 0.70% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 5.62%
มูลค่า (พัน) 276,172 287,722 232,860 232,860 232,953 232,953 232,953 465,907 465,907 465,907 465,907 465,907 465,907 3,829,680
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3