“ อุ่นทรพันธุ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AIT ราคาล่าสุด 21.00

วันที่ 22-08-2557 10-03-2558 03-03-2559 25-04-2559 30-08-2559 24-04-2560 23-04-2561 24-08-2561 23-04-2562 23-08-2562 28-02-2563 13-04-2563 27-05-2563 25-08-2563 01-03-2564 21-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 5,057 5,057
%การถือ 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 2.45% 2.45%
มูลค่า (พัน) 26,852 26,852 26,852 26,852 26,852 26,852 32,602 32,602 32,602 32,602 32,602 32,602 32,602 32,602 106,195 106,195
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3