“ เจียมปรีชา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIT ราคาล่าสุด 3.22

วันที่ 11-03-2559 20-09-2559 05-04-2560 23-05-2561 29-05-2562 07-01-2563 23-03-2563 19-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 557 557 557 557 557 557 557 557
%การถือ 0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3