“ N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMATA ราคาล่าสุด 0.98

วันที่ 06-03-2558 04-03-2559 09-05-2559 31-08-2559 13-03-2563 23-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 32,010 25,339 25,339 20,932 5,843 6,106
%การถือ 3.00% 2.37% 2.37% 1.96% 0.55% 0.57%
มูลค่า (พัน) 572,979 453,561 453,561 374,690 104,590 109,303

AP ราคาล่าสุด 17.90

วันที่ 16-03-2558 13-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 38,500 30,155 18,355 18,355 17,080 17,340
%การถือ 1.22% 0.96% 0.58% 0.58% 0.54% 0.55%
มูลค่า (พัน) 311,850 244,256 148,675 148,675 138,346 140,452

BA ราคาล่าสุด 8.10

วันที่ 09-09-2559 10-03-2560 09-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,281 51,796 45,901 18,646
%การถือ 0.54% 2.47% 2.19% 0.89%
มูลค่า (พัน) 79,528 365,164 323,599 131,454

BCH ราคาล่าสุด 7.05

วันที่ 19-03-2558 28-08-2558 11-05-2559 31-08-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 70,647 70,647 71,438 68,944 32,535
%การถือ 2.83% 2.83% 2.86% 2.76% 1.30%
มูลค่า (พัน) 1,285,766 1,285,766 1,300,172 1,254,781 592,141

BCP ราคาล่าสุด 18.20

วันที่ 09-03-2558 06-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 7,766 9,812
%การถือ 0.56% 0.71%
มูลค่า (พัน) 196,079 247,761

BCPG ราคาล่าสุด 25.25

วันที่ 02-11-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 25,207
%การถือ 1.27%
มูลค่า (พัน) 350,370

BEAUTY ราคาล่าสุด 13.90

วันที่ 16-03-2558 31-08-2558 04-05-2559 26-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 8,767 51,522 30,006 16,145
%การถือ 2.92% 1.72% 1.00% 0.54%
มูลค่า (พัน) 14,815 87,072 50,709 27,284

BEC ราคาล่าสุด 1.69

วันที่ 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,703
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 103,817

BECL ราคาล่าสุด 9.70

วันที่ 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,280
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 0

BH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 23-08-2561 07-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,703 5,703 5,392
%การถือ 0.78% 0.78% 0.74%
มูลค่า (พัน) 718,625 718,625 679,347

BR ราคาล่าสุด 126.00

วันที่ 15-03-2559 08-06-2560 15-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 26,569 26,569 22,769
%การถือ 2.91% 2.91% 2.49%
มูลค่า (พัน) 83,425 83,425 71,493

BWG ราคาล่าสุด 3.14

วันที่ 12-05-2560 09-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 102,940 112,940
%การถือ 2.69% 2.95%
มูลค่า (พัน) 78,234 85,834

CENTEL ราคาล่าสุด 0.76

วันที่ 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 13,371
%การถือ 0.99%
มูลค่า (พัน) 411,158

CGD ราคาล่าสุด 30.75

วันที่ 15-06-2561 18-03-2562 07-04-2563 21-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 245,650 245,435 245,150 215,284
%การถือ 2.97% 2.97% 2.97% 2.60%
มูลค่า (พัน) 196,520 196,348 196,120 172,227

CHG ราคาล่าสุด 0.80

วันที่ 27-08-2562 13-03-2563 05-05-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 57,050 57,744 58,994 57,797
%การถือ 0.52% 0.52% 0.54% 0.53%
มูลค่า (พัน) 174,571 176,696 180,521 176,857

CPALL ราคาล่าสุด 3.06

วันที่ 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 47,206
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 2,867,788

DCC ราคาล่าสุด 60.75

วันที่ 06-03-2558 04-03-2559 11-05-2559 16-11-2559 12-05-2560 30-05-2561 29-08-2561 21-05-2562 21-08-2562 11-09-2562 27-11-2562 04-03-2563 21-05-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 84,115 177,744 177,744 177,744 178,195 195,597 195,597 145,273 197,331 196,581 197,317 201,631 199,531 80,355
%การถือ 2.06% 2.72% 2.72% 2.72% 2.73% 3.00% 3.00% 2.01% 2.73% 2.72% 2.73% 2.79% 2.43% 0.98%
มูลค่า (พัน) 257,391 543,896 543,896 543,896 545,277 598,526 598,526 444,537 603,833 601,538 603,790 616,991 610,565 245,888

DSGT ราคาล่าสุด 3.06

วันที่ 17-03-2558 28-08-2558 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 9,764 16,645 19,092
%การถือ 0.77% 1.32% 1.52%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

EASTW ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 02-03-2559 09-05-2559 13-09-2559 27-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 11,361 11,361 11,361 11,361
%การถือ 0.68% 0.68% 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 111,906 111,906 111,906 111,906

ERW ราคาล่าสุด 9.85

วันที่ 13-03-2558 09-03-2559 08-03-2560 13-03-2561 12-03-2562 09-03-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 66,194 71,886 73,692 74,945 55,545 48,389 42,297
%การถือ 2.67% 2.88% 2.95% 2.99% 2.21% 1.92% 1.68%
มูลค่า (พัน) 198,581 215,659 221,075 224,835 166,634 145,167 126,891

GFPT ราคาล่าสุด 3.00

วันที่ 11-03-2558 10-03-2559 10-03-2560 07-03-2562 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,961 6,577 14,007 6,485 8,825
%การถือ 0.56% 0.52% 1.12% 0.52% 0.70%
มูลค่า (พัน) 82,140 77,605 165,280 76,525 104,135

HANA ราคาล่าสุด 11.80

วันที่ 14-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 5,598
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 306,465

HMPRO ราคาล่าสุด 54.75

วันที่ 09-03-2559 20-04-2559 15-09-2559 20-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 104,016 104,016 68,438 66,257
%การถือ 0.79% 0.79% 0.52% 0.50%
มูลค่า (พัน) 1,425,020 1,425,020 937,594 907,720

JAS ราคาล่าสุด 13.70

วันที่ 30-08-2562 12-12-2562 21-02-2563 21-04-2563 04-12-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 72,293 51,056 42,259 54,426 53,507 30,889
%การถือ 0.89% 0.63% 0.51% 0.65% 0.62% 0.36%
มูลค่า (พัน) 203,867 143,978 119,170 153,482 150,891 87,108

JUBILE ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 12-05-2560 10-05-2561 22-08-2561 10-05-2562 27-08-2562 09-03-2563 28-05-2563 25-06-2563 26-08-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,138 4,870 4,870 4,870 4,870 4,630 4,860 4,039
%การถือ 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.95% 2.79% 2.79% 2.79% 2.79% 2.66% 2.79% 2.32%
มูลค่า (พัน) 141,700 141,700 141,700 141,700 141,700 140,002 132,716 132,716 132,716 132,716 126,157 132,443 110,074

JWD ราคาล่าสุด 27.25

วันที่ 10-03-2559 11-05-2559 12-05-2560 07-05-2561 08-05-2562 25-03-2563 11-05-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,993 15,864 28,977 28,977 24,977 23,727 23,727 23,727
%การถือ 0.67% 2.64% 2.84% 2.84% 2.45% 2.33% 2.33% 2.33%
มูลค่า (พัน) 46,716 185,613 339,034 339,034 292,234 277,609 277,609 277,609

KCE ราคาล่าสุด 11.70

วันที่ 24-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,772
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 426,630

KKP ราคาล่าสุด 63.00

วันที่ 16-03-2558 11-09-2558 09-05-2559 09-09-2559 05-09-2562 13-03-2563 13-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,774 12,752 18,369 14,201 4,896 4,854 4,766
%การถือ 1.16% 1.51% 2.17% 1.68% 0.58% 0.57% 0.56%
มูลค่า (พัน) 532,705 695,006 1,001,089 773,927 266,805 264,554 259,720

LH ราคาล่าสุด 54.50

วันที่ 09-05-2559 29-08-2559 11-05-2560 06-07-2561 29-08-2561 07-05-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 75,762 67,663 67,663 73,916 87,735 88,866 88,586
%การถือ 0.64% 0.57% 0.57% 0.62% 0.73% 0.74% 0.74%
มูลค่า (พัน) 594,735 531,155 531,155 580,244 688,723 697,595 695,397

LPN ราคาล่าสุด 7.85

วันที่ 27-02-2558 21-08-2562 27-02-2563 05-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,819 12,770 11,788 11,688
%การถือ 1.00% 0.87% 0.80% 0.79%
มูลค่า (พัน) 74,834 64,487 59,528 59,023

M ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 13-03-2558 11-03-2559 04-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 08-05-2561 23-08-2561 08-05-2562 27-08-2562 10-03-2563 23-06-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,163 17,481 17,481 22,361 24,198 17,604 14,533 15,844 13,091 11,288 11,050 9,196
%การถือ 0.57% 1.92% 1.92% 2.46% 2.65% 1.91% 1.58% 1.72% 1.42% 1.23% 1.20% 1.00%
มูลค่า (พัน) 260,737 882,796 882,796 1,129,241 1,222,019 889,007 733,906 800,132 661,106 570,044 558,020 464,406

MACO ราคาล่าสุด 50.50

วันที่ 19-08-2559 18-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 61,954 36,856
%การถือ 2.06% 1.10%
มูลค่า (พัน) 42,749 25,431

MAJOR ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 06-03-2558 04-03-2559 19-04-2559 30-08-2559 21-04-2560 20-04-2561 30-08-2561 24-04-2562 26-08-2562 04-03-2563 15-04-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 21,928 25,227 25,227 25,227 25,227 26,227 20,227 15,419 9,568 8,047 7,913 7,295
%การถือ 2.46% 2.83% 2.83% 2.82% 2.82% 2.93% 2.26% 1.72% 1.07% 0.90% 0.88% 0.82%
มูลค่า (พัน) 418,823 481,826 481,826 481,826 481,826 500,926 386,326 294,495 182,749 153,692 151,148 139,339

MALEE ราคาล่าสุด 19.10

วันที่ 26-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 897
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 6,684

MEGA ราคาล่าสุด 7.45

วันที่ 12-03-2558 31-08-2558 14-03-2559 26-08-2559 13-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 12,270 10,818 13,351 15,759 7,506
%การถือ 1.42% 1.25% 1.54% 1.82% 0.87%
มูลค่า (พัน) 429,447 378,637 467,282 551,572 262,707

MINT ราคาล่าสุด 35.00

วันที่ 07-03-2559 18-04-2559 17-04-2560 20-06-2561 29-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 29,764 29,764 25,611 30,342 31,757
%การถือ 0.68% 0.68% 0.58% 0.66% 0.69%
มูลค่า (พัน) 840,841 840,841 723,497 857,156 897,121

NVD ราคาล่าสุด 28.25

วันที่ 09-05-2561 06-03-2562 06-03-2563 24-04-2563 29-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 27,523 29,679 29,680 29,680 29,680 17,708
%การถือ 1.99% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 1.28%
มูลค่า (พัน) 80,367 86,663 86,665 86,665 86,665 51,707

NYT ราคาล่าสุด 2.92

วันที่ 12-03-2558 14-03-2559 12-05-2560 08-05-2561 30-05-2562 05-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,378 13,959 16,269 19,834 16,680 16,380 16,380
%การถือ 1.67% 2.25% 2.62% 1.60% 1.35% 1.32% 1.32%
มูลค่า (พัน) 44,417 59,744 69,629 84,888 71,390 70,106 70,106

ORI ราคาล่าสุด 4.28

วันที่ 02-06-2560 03-05-2562 29-08-2562 13-03-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,626 28,204 21,907 14,659 17,165
%การถือ 1.92% 1.15% 0.89% 0.60% 0.70%
มูลค่า (พัน) 254,784 242,554 188,398 126,068 147,621

OSP ราคาล่าสุด 8.60

วันที่ 02-05-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 26,336 20,941
%การถือ 0.88% 0.70%
มูลค่า (พัน) 921,767 732,942

PACE ราคาล่าสุด 35.00

วันที่ 15-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 90,090
%การถือ 2.40%
มูลค่า (พัน) 0

PLANB ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 02-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 57,855
%การถือ 1.64%
มูลค่า (พัน) 344,237

PR9 ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 08-05-2562 05-03-2563 21-04-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,397 4,667 4,667 3,994
%การถือ 0.56% 0.59% 0.59% 0.51%
มูลค่า (พัน) 44,411 47,138 47,138 40,341

PSH ราคาล่าสุด 10.10

วันที่ 16-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 13,515
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 168,940

PTT ราคาล่าสุด 12.50

วันที่ 12-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 182,480
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 7,253,576

QH ราคาล่าสุด 39.75

วันที่ 12-03-2558 10-09-2558 29-04-2559 08-09-2559 27-04-2560 27-04-2561 27-08-2561 25-04-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 138,529 304,222 305,522 281,261 281,261 179,762 130,677 120,677 79,087
%การถือ 1.51% 2.84% 2.85% 2.63% 2.63% 1.68% 1.22% 1.13% 0.74%
มูลค่า (พัน) 313,075 687,541 690,479 635,651 635,651 406,262 295,331 272,731 178,737

S ราคาล่าสุด 2.26

วันที่ 23-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 148,000 42,614
%การถือ 2.16% 0.62%
มูลค่า (พัน) 301,920 86,933

S & J ราคาล่าสุด 2.04

วันที่ 23-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 148,000 42,614
%การถือ 2.16% 0.62%
มูลค่า (พัน) 3,596,400 1,035,524

SABINA ราคาล่าสุด 24.30

วันที่ 08-05-2562 27-08-2562 06-03-2563 08-06-2563 27-08-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,634 4,634 4,634 4,187 4,178 4,514
%การถือ 1.33% 1.33% 1.33% 1.20% 1.20% 1.30%
มูลค่า (พัน) 94,542 94,542 94,542 85,419 85,233 92,079

SAMART ราคาล่าสุด 20.40

วันที่ 11-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,190 9,190
%การถือ 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 83,633 83,633

SCB ราคาล่าสุด 9.10

วันที่ 09-03-2559 21-04-2559 07-09-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 17,691 17,691 19,192
%การถือ 0.52% 0.52% 0.57%
มูลค่า (พัน) 1,738,134 1,738,134 1,885,637

SHR ราคาล่าสุด 98.25

วันที่ 11-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 26,000 21,500
%การถือ 0.72% 0.60%
มูลค่า (พัน) 78,000 64,500

SIRI ราคาล่าสุด 3.00

วันที่ 18-03-2558 18-03-2559 30-08-2559 15-03-2560 14-03-2561 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 114,871 295,040 271,563 271,563 271,563 95,563
%การถือ 0.80% 2.07% 1.90% 1.90% 1.83% 0.64%
มูลค่า (พัน) 113,722 292,089 268,847 268,847 268,847 94,607

SPCG ราคาล่าสุด 0.99

วันที่ 15-03-2559 23-08-2559 27-08-2561 12-03-2562 28-08-2562 17-03-2563 25-08-2563 14-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,759 5,460 11,959 9,797 7,992 7,992 5,940 5,724
%การถือ 0.62% 0.59% 1.23% 1.01% 0.82% 0.82% 0.61% 0.59%
มูลค่า (พัน) 109,413 103,746 227,220 186,148 151,848 151,848 112,852 108,762

SPRC ราคาล่าสุด 19.00

วันที่ 22-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 28,366
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 275,148

STA ราคาล่าสุด 9.70

วันที่ 23-03-2563 30-04-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,324 8,324 8,324
%การถือ 0.61% 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 454,550 405,800 405,800

STEC ราคาล่าสุด 48.75

วันที่ 12-03-2558 28-03-2559 06-03-2560 14-03-2561 20-03-2562 25-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,013 9,698 16,922 28,695 29,022 11,409 8,153
%การถือ 0.53% 0.64% 1.11% 1.88% 1.90% 0.75% 0.53%
มูลค่า (พัน) 106,572 128,982 225,057 381,638 385,989 151,736 108,434

SUPER ราคาล่าสุด 13.30

วันที่ 15-03-2564 07-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 350,000 300,000
%การถือ 1.28% 1.10%
มูลค่า (พัน) 343,000 294,000

SUSCO ราคาล่าสุด 0.98

วันที่ 10-03-2560 09-03-2561 24-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 26,501 32,901 32,901 27,620
%การถือ 2.41% 2.99% 2.99% 2.51%
มูลค่า (พัน) 90,103 111,863 111,863 93,908

SVI ราคาล่าสุด 3.40

วันที่ 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 63,188 67,859 67,859 32,049
%การถือ 2.79% 2.99% 2.99% 1.41%
มูลค่า (พัน) 308,355 331,150 331,150 156,401

TCAP ราคาล่าสุด 4.88

วันที่ 12-03-2558 06-10-2558 04-10-2562 30-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,470 8,082 8,303 8,103
%การถือ 1.13% 0.63% 0.71% 0.70%
มูลค่า (พัน) 484,740 270,759 278,157 271,457

THCOM ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 26-02-2563 18-06-2563 19-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,144 13,864 7,131
%การถือ 1.20% 1.26% 0.65%
มูลค่า (พัน) 140,641 148,345 76,301

THREL ราคาล่าสุด 10.70

วันที่ 11-03-2558 10-03-2559 31-08-2559 10-08-2560 03-05-2561 04-09-2561 30-04-2562 03-09-2562 04-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,383 16,351 16,351 17,351 17,351 15,797 14,461 14,463 14,475 14,475
%การถือ 1.73% 2.73% 2.73% 2.89% 2.89% 2.63% 2.41% 2.41% 2.41% 2.41%
มูลค่า (พัน) 35,301 55,592 55,592 58,992 58,992 53,711 49,169 49,175 49,215 49,215

TISCO ราคาล่าสุด 3.40

วันที่ 06-03-2558 07-03-2559 03-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 10,018 11,173 11,173
%การถือ 1.25% 1.40% 1.40%
มูลค่า (พัน) 866,589 966,479 966,479

TMB ราคาล่าสุด 86.50

วันที่ 20-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 223,018
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 0

TPIPP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 24-05-2560 14-06-2561 18-09-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 94,600 49,057 56,842
%การถือ 1.13% 0.58% 0.68%
มูลค่า (พัน) 421,916 218,792 253,515

TVO ราคาล่าสุด 4.46

วันที่ 23-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,289
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 156,538

UNIQ ราคาล่าสุด 36.50

วันที่ 15-03-2560 15-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,524 20,524 5,705
%การถือ 1.90% 1.90% 0.53%
มูลค่า (พัน) 126,225 126,225 35,085

UV ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 14-03-2560 12-12-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 9,945 9,945
%การถือ 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 37,989 37,989

UVAN ราคาล่าสุด 3.82

วันที่ 13-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 5,669
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 39,969

VGI ราคาล่าสุด 7.05

วันที่ 30-09-2559 18-07-2560 01-06-2561 15-08-2561 25-02-2562 07-06-2562 19-07-2562 26-02-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 114,873 133,394 133,394 133,394 127,421 90,157 90,157 44,474
%การถือ 1.67% 1.94% 1.85% 1.56% 1.49% 1.05% 1.05% 0.52%
มูลค่า (พัน) 683,497 793,694 793,694 793,694 758,154 536,436 536,436 264,618

WHA ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 11-03-2559 11-05-2560 09-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 188,077 217,217 186,861
%การถือ 1.31% 1.52% 1.30%
มูลค่า (พัน) 594,322 686,407 590,481

WORK ราคาล่าสุด 3.16

วันที่ 13-03-2562 11-03-2563 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,552 2,754 3,967
%การถือ 0.80% 0.62% 0.90%
มูลค่า (พัน) 67,839 52,604 75,777
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3