“ NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMATA ราคาล่าสุด 54.75

วันที่ 06-05-2557 06-03-2558 04-03-2559 09-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 29,833 14,507 6,134 6,134
%การถือ 2.80% 1.36% 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 536,994 261,119 110,410 110,410

ANAN ราคาล่าสุด 18.00

วันที่ 09-05-2560 13-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 33,500 31,252
%การถือ 1.01% 0.94%
มูลค่า (พัน) 63,985 59,691

AOT ราคาล่าสุด 1.91

วันที่ 17-12-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 11,645
%การถือ 0.82%
มูลค่า (พัน) 695,781

AP ราคาล่าสุด 59.75

วันที่ 12-05-2559 12-05-2560 09-05-2562 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 21,745 32,687 19,910 20,404 22,619
%การถือ 0.69% 1.04% 0.63% 0.65% 0.72%
มูลค่า (พัน) 177,219 266,395 162,268 166,292 184,344

ASP ราคาล่าสุด 8.15

วันที่ 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 15,766
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 57,389

BBL ราคาล่าสุด 3.64

วันที่ 13-09-2561 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,644 9,944
%การถือ 0.51% 0.52%
มูลค่า (พัน) 1,113,868 1,148,566

BCP ราคาล่าสุด 115.50

วันที่ 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 17,364
%การถือ 1.26%
มูลค่า (พัน) 425,411

BEAUTY ราคาล่าสุด 24.50

วันที่ 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 20,085
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 32,739

CPALL ราคาล่าสุด 1.63

วันที่ 04-05-2559 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 67,101 46,278 48,012
%การถือ 0.75% 0.52% 0.53%
มูลค่า (พัน) 3,841,547 2,649,410 2,748,695

CPF ราคาล่าสุด 57.25

วันที่ 13-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 44,307
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 1,262,750

DELTA ราคาล่าสุด 28.50

วันที่ 05-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,643
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 3,188,448

DTAC ราคาล่าสุด 480.00

วันที่ 01-11-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 22,072
%การถือ 0.93%
มูลค่า (พัน) 689,753

GFPT ราคาล่าสุด 31.25

วันที่ 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 13,136
%การถือ 1.05%
มูลค่า (พัน) 147,121

HANA ราคาล่าสุด 11.20

วันที่ 14-03-2557 11-03-2558 10-03-2559 28-10-2559 14-03-2560 15-03-2561 24-10-2561 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,633 7,894 6,406 7,065 7,184 4,644 4,621 4,954
%การถือ 0.95% 0.98% 0.80% 0.88% 0.89% 0.58% 0.57% 0.62%
มูลค่า (พัน) 394,992 408,525 331,485 365,603 371,772 240,322 239,121 256,385

IVL ราคาล่าสุด 51.75

วันที่ 10-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 24,705
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 1,148,778

JAS ราคาล่าสุด 46.50

วันที่ 16-11-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 72,699
%การถือ 1.02%
มูลค่า (พัน) 203,556

JASIF ราคาล่าสุด 2.80

วันที่ 03-03-2559 15-11-2559 23-05-2560 28-05-2561 28-08-2561 24-05-2562 21-08-2562 15-10-2562 18-11-2562 19-02-2563 14-04-2563 29-05-2563 08-09-2563 20-11-2563 01-03-2564 05-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 153,442 151,407 72,429 85,581 85,552 69,678 70,849 73,337 80,837 218,704 221,995 221,995 219,836 210,811 225,182 241,713
%การถือ 2.79% 2.75% 1.32% 1.56% 1.56% 1.27% 1.29% 1.33% 1.47% 2.73% 2.77% 2.77% 2.75% 2.64% 2.81% 3.02%
มูลค่า (พัน) 1,496,061 1,476,223 706,180 834,415 834,132 679,361 690,778 715,035 788,160 2,132,364 2,164,447 2,164,447 2,143,403 2,055,406 2,195,528 2,356,705

KBANK ราคาล่าสุด 9.75

วันที่ 12-09-2557 13-03-2558 11-03-2559 11-04-2559 09-09-2559 12-04-2560 12-04-2561 13-09-2561 12-04-2562 12-09-2562 12-03-2563 10-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 50,715 34,932 59,312 59,824 61,602 48,016 29,196 15,437 19,275 27,959 31,109 32,586
%การถือ 2.12% 1.46% 2.48% 2.50% 2.57% 2.01% 1.22% 0.65% 0.81% 1.17% 1.30% 1.36%
มูลค่า (พัน) 6,136,562 4,226,810 7,176,772 7,238,663 7,453,898 5,809,902 3,532,686 1,867,850 2,332,229 3,383,030 3,764,134 3,942,923

KKP ราคาล่าสุด 121.00

วันที่ 12-09-2557 16-03-2558 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 5,261 4,825 9,359
%การถือ 0.63% 0.57% 1.11%
มูลค่า (พัน) 286,708 262,984 510,087

KTB ราคาล่าสุด 54.50

วันที่ 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 98,050
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 1,058,943

MAJOR ราคาล่าสุด 10.80

วันที่ 24-04-2562 26-08-2562 04-03-2563 15-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,243 10,484 7,048 5,321
%การถือ 0.59% 1.17% 0.79% 0.59%
มูลค่า (พัน) 96,467 192,909 129,676 97,902

MINT ราคาล่าสุด 18.40

วันที่ 10-03-2558 07-03-2559 18-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 28,478 27,680 28,002
%การถือ 0.71% 0.63% 0.64%
มูลค่า (พัน) 840,090 816,570 826,070

MTC ราคาล่าสุด 29.50

วันที่ 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,028
%การถือ 0.33%
มูลค่า (พัน) 400,573

NETBAY ราคาล่าสุด 57.00

วันที่ 19-03-2563 16-04-2563 25-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,695 1,695 1,695
%การถือ 0.85% 0.85% 0.85%
มูลค่า (พัน) 43,233 43,233 43,233

OSP ราคาล่าสุด 25.50

วันที่ 02-05-2562 28-08-2562 20-03-2563 08-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,563 20,634 16,734 18,438 15,784
%การถือ 0.75% 0.69% 0.56% 0.61% 0.53%
มูลค่า (พัน) 789,699 722,192 585,683 645,320 552,451

PSH ราคาล่าสุด 35.00

วันที่ 14-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 11,923
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 149,039

PTTEP ราคาล่าสุด 12.50

วันที่ 08-08-2557 13-02-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 21,525 30,485
%การถือ 0.54% 0.77%
มูลค่า (พัน) 2,561,525 3,627,739

PTTGC ราคาล่าสุด 119.00

วันที่ 01-09-2557 06-09-2559 07-03-2560 06-03-2561 03-09-2561 06-03-2562 02-09-2562 02-03-2563 05-05-2563 01-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 26,961 30,026 48,961 58,146 46,513 41,186 50,586 54,853 62,504 62,621
%การถือ 0.60% 0.67% 1.09% 1.29% 1.03% 0.91% 1.12% 1.22% 1.39% 1.39%
มูลค่า (พัน) 1,819,900 2,026,783 3,304,897 3,924,882 3,139,638 2,780,040 3,414,522 3,702,589 4,219,032 4,226,948

QH ราคาล่าสุด 67.50

วันที่ 27-04-2560 27-04-2561 25-04-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 99,106 116,454 106,975 97,422
%การถือ 0.92% 1.09% 1.00% 0.91%
มูลค่า (พัน) 221,998 260,857 239,624 218,225

ROBINS ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 07-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 16,350
%การถือ 1.47%
มูลค่า (พัน) 0

SAT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 05-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,626
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 50,153

SCB ราคาล่าสุด 19.10

วันที่ 10-09-2557 13-03-2558 09-03-2559 21-04-2559 07-09-2559 27-04-2560 18-04-2561 05-09-2561 17-04-2562 17-07-2562 29-08-2562 04-03-2563 22-05-2563 04-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 30,064 42,523 31,689 33,451 41,821 26,199 19,643 26,796 22,215 20,697 21,776 27,058 24,636 24,835
%การถือ 0.89% 1.25% 0.93% 0.99% 1.23% 0.77% 0.58% 0.79% 0.65% 0.61% 0.64% 0.80% 0.73% 0.73%
มูลค่า (พัน) 2,961,257 4,188,471 3,121,364 3,294,891 4,119,336 2,580,570 1,934,846 2,639,388 2,188,174 2,038,672 2,144,942 2,665,171 2,426,624 2,446,274

SCC ราคาล่าสุด 98.50

วันที่ 14-08-2557 13-02-2558 05-04-2561 09-08-2561 04-04-2562 09-08-2562 13-02-2563 13-05-2563 14-08-2563 11-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,876 13,098 9,548 11,235 10,870 11,641 12,903 7,623 7,830 7,797
%การถือ 1.07% 1.09% 0.80% 0.94% 0.91% 0.97% 1.08% 0.64% 0.65% 0.65%
มูลค่า (พัน) 5,974,567 6,077,686 4,430,133 5,213,241 5,043,770 5,401,346 5,986,992 3,536,910 3,632,954 3,617,642

SCGP ราคาล่าสุด 464.00

วันที่ 10-02-2564 08-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 29,039 29,039
%การถือ 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 1,589,875 1,589,875

SEAFCO ราคาล่าสุด 54.75

วันที่ 30-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,479
%การถือ 1.28%
มูลค่า (พัน) 42,088

SIRI ราคาล่าสุด 4.44

วันที่ 14-03-2561 28-08-2562 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 197,052 111,200 99,274
%การถือ 1.33% 0.75% 0.67%
มูลค่า (พัน) 204,934 115,648 103,245

SPALI ราคาล่าสุด 1.04

วันที่ 27-07-2560 07-03-2561 11-03-2563 26-05-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,056 19,138 14,296 14,380 14,380
%การถือ 1.17% 1.03% 0.67% 0.67% 0.67%
มูลค่า (พัน) 401,119 382,765 285,929 287,595 287,595

SPCG ราคาล่าสุด 20.00

วันที่ 28-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 8,277
%การถือ 0.90%
มูลค่า (พัน) 158,081

SPRC ราคาล่าสุด 19.10

วันที่ 12-05-2559 26-08-2559 20-04-2560 22-08-2562 06-03-2563 28-08-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 87,436 80,094 75,061 70,854 96,740 90,721 75,216
%การถือ 2.02% 1.85% 1.73% 1.63% 2.23% 2.09% 1.73%
มูลค่า (พัน) 835,018 764,898 716,832 676,655 923,863 866,385 718,316

TCAP ราคาล่าสุด 9.55

วันที่ 18-04-2557 12-03-2558 06-10-2558 20-04-2559 11-10-2559 20-04-2560 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562 23-08-2562 04-10-2562 30-12-2562 10-03-2563 14-04-2563 16-06-2563 13-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,113 9,219 8,671 9,692 10,263 23,262 9,983 8,778 10,850 11,392 12,672 12,625 10,993 11,207 12,864 13,215
%การถือ 0.71% 0.72% 0.68% 0.76% 0.85% 1.93% 0.83% 0.75% 0.93% 0.98% 1.09% 1.08% 0.94% 0.96% 1.10% 1.13%
มูลค่า (พัน) 300,719 304,211 286,140 319,852 338,669 767,633 329,443 289,688 358,054 375,921 418,166 416,621 362,772 369,830 424,508 436,082

TISCO ราคาล่าสุด 33.00

วันที่ 02-05-2560 30-04-2561 30-04-2562 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,218 7,026 6,911 9,482
%การถือ 0.78% 0.88% 0.86% 1.18%
มูลค่า (พัน) 537,888 607,756 597,811 820,206

TOA ราคาล่าสุด 86.50

วันที่ 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,418
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 377,660

TU ราคาล่าสุด 36.25

วันที่ 28-08-2557 16-03-2558 10-03-2559 23-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 16,295 76,189 136,465 101,409
%การถือ 1.42% 1.60% 2.86% 2.13%
มูลค่า (พัน) 301,458 1,409,505 2,524,605 1,876,069

VGI ราคาล่าสุด 18.50

วันที่ 25-08-2557 20-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 44,942 30,442
%การถือ 1.31% 0.89%
มูลค่า (พัน) 260,662 176,565
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3