select * from stock_board where gm_position like "กรรมการผู้อำนวยการ" order by gm_id asc limit 100 ตำแหน่งการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ | หุ้นปันผล

กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ กรรมการผู้อำนวยการ


รายชื่อกรรมการตำแหน่งหุ้นนามสกุลหุ้นที่ถือ
นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตรกรรมการผู้อำนวยการASIAเตชะหรูวิจิตรASIA - ASIA - ASIA - ASIA - ASIA - ASIA - ASIA - ASIA -
นายโรวัน ดี อาซี่กรรมการผู้อำนวยการAYUDดี
นายชาญ บูลกุลกรรมการผู้อำนวยการBROOKบูลกุลAPEX - BROOK - BROOK -
นายบุญชู พงษ์เฉลิมกรรมการผู้อำนวยการCPHพงษ์เฉลิมCPH - CPH - CPH - CPH - CPH - CPH -
นายทาว เฮิน ซุนกรรมการผู้อำนวยการCTWเฮิน
นายบุญชัย โชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการFEโชควัฒนาFE - PAF - FE - FE - FE - FE - SPC - FE - SPC - FE - SPC - SPC -
นายบุญเกียรติ โชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการICCโชควัฒนาFE - ICC - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - SPI - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - SPI -
นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์กรรมการผู้อำนวยการINSUREไตรศิริเวทวัฒน์
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนากรรมการผู้อำนวยการITศิริจิระพัฒนา
นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุลกรรมการผู้อำนวยการMBKธีรวชิรกุล
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจกรรมการผู้อำนวยการNBCลิมปรุ่งพัฒนกิจNMG - NMG -
นายปิติพงศ์ พิศาลบุตรกรรมการผู้อำนวยการNKIพิศาลบุตร
น.ส.ดวงกมล โชตะนากรรมการผู้อำนวยการNMGโชตะนาNMG - NMG - NMG - NMG - NMG - NMG -
นายสมบุญ ฟูศรีบุญกรรมการผู้อำนวยการNSIฟูศรีบุญNSI - NSI - NSI - NSI -
นายเมธา ตริลลิตกรรมการผู้อำนวยการPATOตริลลิตPATO - PATO - PATO - PATO - PATO - PATO -
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัยกรรมการผู้อำนวยการPBธรรมมโนมัยPB - PB -
นายปรีชา ถิรกิจพงศ์กรรมการผู้อำนวยการPRECHAถิรกิจพงศ์
นายตัน ชิน กวาง จอห์นสันกรรมการผู้อำนวยการRMLชิน
นายวิรัตน์ ชื่นอิ่มกรรมการผู้อำนวยการRAMชื่นอิ่มRAM -
นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์กรรมการผู้อำนวยการSATกิตะพาณิชย์SAT - SAT - SAT - SAT - SAT - SAT - SAT - SAT - SAT -
นายวันชัย คุณานันทกุลกรรมการผู้อำนวยการSIAMคุณานันทกุลSIAM - SSSC - SIAM - SSSC - SIAM - SSSC - SIAM - SSSC - SSSC - SIAM - SSSC - SIAM - SSSC - SIAM - SSSC -
นายบุญชัย โชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการSPCโชควัฒนาFE - PAF - FE - FE - FE - FE - SPC - FE - SPC - FE - SPC - SPC -
นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุลกรรมการผู้อำนวยการSSSCคุณานันทกุล
นายสมชัย ว่องอรุณกรรมการผู้อำนวยการSTARว่องอรุณSTAR - STAR - STAR - STAR -
น.ส.ดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุลกรรมการผู้อำนวยการSUCทรัพย์ทวีชัยกุล
นายสุชัย รัตนเจียเจริญกรรมการผู้อำนวยการTFรัตนเจียเจริญ
นายไว เชง ควนกรรมการผู้อำนวยการTICONเชง
นายเนตร จรัญวาศน์กรรมการผู้อำนวยการTMDจรัญวาศน์CHARAN - ROJNA - TMD - CHARAN - ROJNA - TMD - CHARAN - ROJNA - TMD - CHARAN - ROJNA - TMD - CHARAN - ROJNA - TMD - CHARAN - ROJNA - TMD - ROJNA - CHARAN - ROJNA - TMD - TMD -
นายบุญนำ บุญนำทรัพย์กรรมการผู้อำนวยการTTIบุญนำทรัพย์UTP - UTP - UTP -
นายมงคล มังกรกนกกรรมการผู้อำนวยการTTIมังกรกนกTTI - UTP - TTI - UTP - UTP - TTI - TTI - UTP - TTI - UTP - TTI - UTP -
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุลกรรมการผู้อำนวยการTVIอัศวะธนกุลTVI - TVI - TVI - TVI - TVI - TVI - TVI -
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจากรรมการผู้อำนวยการZMICOศรีวิสารวาจาZMICO - ZMICO -
นายพนา จันทรวิโรจน์กรรมการผู้อำนวยการNINEจันทรวิโรจน์NMG - NMG - NMG - NMG - NMG - NMG -
นายอภิชาติ การุณกรสกุลกรรมการผู้อำนวยการAPCSการุณกรสกุล
นางจรีพร อนันตประยูรกรรมการผู้อำนวยการWHAอนันตประยูรWHA - WHA - WHA -
นายตัน ภาสกรนทีกรรมการผู้อำนวยการICHIภาสกรนทีICHI - ICHI - ICHI - ICHI - ICHI - ICHI - ICHI - ICHI -
นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์กรรมการผู้อำนวยการPCAรัฐเลิศกานต์PLANET - PLANET - PLANET - PLANET - PLANET - PLANET -
นายเทรเวอร์ ทอมสันกรรมการผู้อำนวยการPCAทอมสัน
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3