select * from stock_board where gm_position like "ประธานคณะกรรมการบริหาร" order by gm_id asc limit 100 ตำแหน่งการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร | หุ้นปันผล

กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ ประธานคณะกรรมการบริหาร


รายชื่อกรรมการตำแหน่งหุ้นนามสกุลหุ้นที่ถือ
นายวิชัย มาลีนนท์ประธานคณะกรรมการบริหารBECมาลีนนท์
นายมินทร์ อิงค์ธเนศประธานคณะกรรมการบริหารBOLอิงค์ธเนศBOL - SVOA - ARIP - LIT - BOL - SVOA - ARIP - LIT - BOL - ARIP - LIT - SVOA - BOL - SVOA - ARIP - LIT - SKY - BOL - SVOA - ARIP - LIT - BOL - SVOA - ARIP - LIT - BOL -
นายชาญ บูลกุลประธานคณะกรรมการบริหารBROOKบูลกุลAPEX - BROOK - BROOK -
นายสานติ กระจ่างเนตร์ประธานคณะกรรมการบริหารCNTกระจ่างเนตร์
นายวิทูร สุริยวนากุลประธานคณะกรรมการบริหารGLOBALสุริยวนากุลBLAND - GLOBAL - BLAND - GLOBAL - BLAND - BLAND - GLOBAL - GLOBAL - GLOBAL -
นายมานิต อุดมคุณธรรมประธานคณะกรรมการบริหารHMPROอุดมคุณธรรมHMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO -
นายอุย ฮุย อึงประธานคณะกรรมการบริหารKTPฮุย
นายสดาวุธ เตชะอุบลประธานคณะกรรมการบริหารMFCเตชะอุบลCGH - CGD - CGD - CGD - CGD - CGD - TRITN - CGD - TRITN - CGH - TRITN - CGD -
น.ส.สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัยประธานคณะกรรมการบริหารPRINโกวิทจินดาชัยPRIN - PRIN - PRIN - PRIN - PRIN - PRIN - PRIN - PRIN - PRIN - PRIN - PRIN - PRIN -
นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ประธานคณะกรรมการบริหารRPCกฤษณกาญจน์RPC -
นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณประธานคณะกรรมการบริหารSATเกตุสุวรรณ
นายประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์ประธานคณะกรรมการบริหารSPPTพลพิพัฒนพงศ์NEX - CM - NEX - NEX - CM - NEX - CM - NEX - CM - NEX - CM - CM -
นายสมชาย บุลสุขประธานคณะกรรมการบริหารSSCบุลสุข
น.ส.พณิตา ตู้จินดาประธานคณะกรรมการบริหารTICตู้จินดาTIC - TIC - TIC - TIC - TIC -
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุลประธานคณะกรรมการบริหารTISCOอภิศักดิ์ศิริกุล
น.ส.ปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ประธานคณะกรรมการบริหารUMIเหล่าวิวัฒน์วงศ์UMI - UMI - UMI - UMI - UMI - UMI - UMI - UMI -
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจาประธานคณะกรรมการบริหารZMICOศรีวิสารวาจาZMICO - ZMICO -
นายฐาพล ภณเศรษฐ์ประธานคณะกรรมการบริหารAMANAHภณเศรษฐ์AMANAH - AMANAH - AMANAH - AMANAH - AMANAH -
นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสินประธานคณะกรรมการบริหารQTCตันธนสิน
นายพิสุทธิ์ ชลากรกุลประธานคณะกรรมการบริหารTVDชลากรกุล
นางนลินี งามเศรษฐมาศประธานคณะกรรมการบริหารAIRAงามเศรษฐมาศAIRA - AIRA - AIRA - AIRA - AIRA - AIRA -
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3