KKP 59

-2.00 -3.27%

Status : อัพเดท 26-11-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 59.25
เปลี่ยนแปลง -2.00
% เปลี่ยนแปลง -3.27
วันก่อนหน้า 61.25
เปิด 60.50
สูงสุด 60.75
ต่ำสุด 59.00
ปริมาณ (หุ้น) 4,348,607
มูลค่า('000 บาท) 260,043
ราคาเฉลี่ย 59.80

9.6

P/E

3.7

Yield%

86.67

Revenues Stable%

60.00

Profit Stable%

0

Quick Ratio

0

Current Ratio

1.21

Asset/Dept Ratio

5.27

D/E Ratio

0

Avg. Collection Period
(Days)

0

Avg. Payment Period
(Days)

0

Avg. Inventory Period
(Days)

0

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.75 บาท XD 08-09-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร KKP

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
05-10-2011ประวิทย์ วรุตบางกูรซื้อ025.7520,000
30-11-2011ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย029.2510,000
01-12-2011ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย030.0010,000
07-12-2011ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย035.0020,000
09-01-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรซื้อ030.7520,000
19-01-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรซื้อ030.2520,000
23-03-2012สุรีย์ หาญพินิจศักดิ์ขาย036.7510,000
20-07-2012นุจรี ศิษฏศรีวงศ์ขาย038.5033,150
20-07-2012ศราวุธ จารุจินดาขาย039.0040,000
26-07-2012ศราวุธ จารุจินดาขาย040.0020,000
01-08-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย041.0010,000
06-08-2012ศราวุธ จารุจินดาขาย042.0015,000
07-08-2012สุรีย์ หาญพินิจศักดิ์ขาย042.2523,250
11-09-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย047.0015,000
17-09-2012บรรยง พงษ์พานิชรับโอน000.002,336,246
17-09-2012พงษ์เทพ ผลอนันต์รับโอน000.00255,788
17-09-2012อนุมงคล ศิริเวทินรับโอน000.0018,270
09-11-2012กฤติยา วีรบุรุษซื้อ000.00172
20-09-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย047.0020,000
21-09-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย048.5020,000
12-10-2012สิริ เสนาจักร์ขาย045.7533,600
24-10-2012สุรีย์ หาญพินิจศักดิ์ขาย044.0023,250
09-11-2012ศราวุธ จารุจินดาขาย045.502,500
21-11-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย046.0010,000
21-11-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย046.7510,000
30-11-2012ประชา ชำนาญกิจโกศลขาย048.13375,000
28-11-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย048.2510,000
29-11-2012อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ขาย047.86913,673
29-11-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย048.5010,000
30-11-2012ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย049.2510,000
03-12-2012สุวิทย์ มาไพศาลสินขาย048.60500,000
03-12-2012สุวิทย์ มาไพศาลสินขาย048.35500,000
06-12-2012พงษ์เทพ ผลอนันต์ขาย048.75100,000
06-12-2012พงษ์เทพ ผลอนันต์ขาย048.5023,200
14-12-2012ศราวุธ จารุจินดาขาย048.7510,000
17-12-2012พงษ์เทพ ผลอนันต์ขาย049.0087,000
17-12-2012เชษฐ์ ภัทรากรกุลขาย048.5035,000
17-12-2012พงษ์เทพ ผลอนันต์ขาย049.007,100
24-12-2012ศราวุธ จารุจินดาขาย048.0040,000
08-01-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย049.5020,000
10-01-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย050.5010,000
10-01-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย051.2510,000
15-01-2013นุจรี ศิษฏศรีวงศ์ขาย050.5042,600
15-01-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย051.0010,000
18-01-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรซื้อ048.5010,000
23-01-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย050.0010,000
24-01-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย050.7510,000
24-01-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย050.5020,000
24-01-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย050.7520,000
28-01-2013สิริ เสนาจักร์ขาย051.2578,400
04-02-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย051.7510,000
04-02-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย051.757,500
04-02-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย052.0010,000
08-02-2013พงษ์เทพ ผลอนันต์ขาย058.2538,000
27-02-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรโอนออก000.00200,000
27-02-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรรับโอน000.00200,000
04-03-2013มานิตย์ วรรณวานิชซื้อ060.257,000
04-03-2013มานิตย์ วรรณวานิชซื้อ061.751,000
08-03-2013บรรยง พงษ์พานิชขาย064.0030,400
15-03-2013บรรยง พงษ์พานิชขาย064.00805,800
13-03-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรขาย064.0020,000
13-03-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรซื้อ062.2520,000
12-04-2013สุรพล กุลศิริขาย065.0037,000
18-04-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรโอนออก000.0025,000
18-04-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรรับโอน000.0025,000
23-04-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย068.005,000
24-04-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย070.7515,000
26-04-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย069.2510,000
02-05-2013ศราวุธ จารุจินดาขาย070.0010,000
05-08-2013สุวิทย์ มาไพศาลสินซื้อ043.12311,300
02-08-2013บรรยง พงษ์พานิชซื้อ044.35500,000
05-08-2013สุวิทย์ มาไพศาลสินซื้อ044.07188,700
08-08-2013สุวิทย์ มาไพศาลสินซื้อ043.004,900
08-08-2013สุวิทย์ มาไพศาลสินซื้อ045.0095,100
09-08-2013อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ซื้อ044.008,700
13-08-2013อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ซื้อ044.91141,300
16-08-2013อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ซื้อ045.50150,000
20-08-2013มานิตย์ วรรณวานิชซื้อ042.5010,000
21-08-2013สุรีย์ หาญพินิจศักดิ์ซื้อ042.7510,000
03-09-2013สุวิทย์ มาไพศาลสินซื้อ038.75200,000
03-09-2013สุวิทย์ มาไพศาลสินซื้อ039.70200,000
03-09-2013มานิตย์ วรรณวานิชซื้อ039.5012,000
14-10-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรโอนออก000.0025,000
14-10-2013ประวิทย์ วรุตบางกูรรับโอน000.0025,000
21-10-2013อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ซื้อ042.6050,000
15-09-2014สุรพล กุลศิริโอนออก000.0060,000
24-10-2014สุวิทย์ มาไพศาลสินโอนออก000.004,000,000
05-02-2015ศราวุธ จารุจินดาขาย040.0060,000
21-05-2015ประชา ชำนาญกิจโกศลขาย037.5015,900
24-07-2015ประวิทย์ วรุตบางกูรซื้อ032.5010,000
24-07-2015ประวิทย์ วรุตบางกูรซื้อ032.5015,000
22-10-2015ศราวุธ จารุจินดาขาย032.7520,000
26-10-2015ศราวุธ จารุจินดาขาย033.2510,000
26-10-2015ศราวุธ จารุจินดาขาย033.0010,000
25-11-2015ศราวุธ จารุจินดาขาย037.5015,000
11-12-2015ศราวุธ จารุจินดาขาย034.007,000
17-12-2015ศราวุธ จารุจินดาซื้อ034.005,000
21-12-2015ศราวุธ จารุจินดาขาย035.008,000
25-01-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย038.5010,000
19-02-2016มานิตย์ วรรณวานิชขาย043.0015,000
03-03-2016ประชา ชำนาญกิจโกศลขาย044.75109,100
03-03-2016ประชา ชำนาญกิจโกศลขาย042.99250,000
10-03-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย043.755,000
11-03-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย043.755,000
11-03-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย044.005,000
21-03-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย045.005,000
11-05-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย040.5010,000
16-06-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย041.2510,000
21-06-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย040.2510,000
04-08-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย051.508,800
22-07-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย052.2510,000
22-07-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย052.5010,000
25-07-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย050.2510,000
17-08-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย048.7511,200
30-08-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย051.255,000
02-09-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย051.5015,000
21-10-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย056.255,000
21-10-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย056.755,000
25-10-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย056.505,000
25-10-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย056.255,000
01-11-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย058.255,000
01-11-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย058.505,000
17-11-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย056.754,000
25-11-2016ศราวุธ จารุจินดาขาย056.256,000
25-01-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย058.0010,000
02-02-2017เชษฐ์ ภัทรากรกุลขาย057.0025,000
23-03-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย070.2510,000
24-03-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย070.0010,000
28-03-2017สุวิทย์ มาไพศาลสินขาย070.00250,000
30-03-2017วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์โอนออก000.0045,000
30-03-2017วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์รับโอน000.0054,000
02-05-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย068.005,000
09-05-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย068.255,000
31-05-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย068.2510,000
06-06-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย069.0640,000
25-10-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย075.0010,000
27-10-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย075.0010,000
31-10-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย076.0830,000
06-12-2017ศราวุธ จารุจินดาขาย075.0010,000
12-12-2017วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ขาย076.11621,800
12-12-2017วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ขาย076.35678,200
15-12-2017บรรยง พงษ์พานิชขาย078.101,000,000
09-02-2018ธานินทร์ จิระสุนทรซื้อ079.5010,000
25-05-2018นรเชษฐ์ แสงรุจิซื้อ067.10130,000
25-05-2018นรเชษฐ์ แสงรุจิซื้อ067.0010,000
19-06-2018ธานินทร์ จิระสุนทรซื้อ067.0010,000
03-08-2018มานิตย์ วรรณวานิชซื้อ073.7550,000
08-08-2018มานิตย์ วรรณวานิชซื้อ074.0050,000

BIG LOT KKP

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
20-10-2564168,4133,96858.00
16-07-2564139,0002,12654.50
02-07-256412,90016255.75
10-06-256412,00011456.75
16-04-256411,500,00087,37558.25
16-02-2564120,2001,27363.00
29-10-25632250,0009,75039.00
28-10-25631500,00019,62539.25
14-10-25631500,00018,75037.50
13-10-25632500,00018,37536.75
12-10-25632500,00018,37536.75
22-07-25631220,2008,96440.71
09-07-256313,334,397140,04542.00
12-06-25631194,5009,28747.75
10-06-256321,864,30092,73249.74
29-05-256311,0004342.50
20-05-256312,0008241.00
23-04-25631368,20015,69542.62
21-04-256311,3005542.30
09-04-2563120,00092546.25
18-03-2563138134.75
17-03-25631698,10025,85837.04
13-03-25631155,1006,39841.25
19-02-25631500,00034,62569.25
06-02-25631150,00010,38869.25
20-12-256211,414,00092,61765.50
11-12-25621500,00032,59365.19
09-10-2562260,7004,00265.92
08-10-2562115,00097164.75
19-09-25623180,00011,97066.50
27-08-25621360,00025,20070.00
26-08-25621579,70040,72470.25
13-08-25621295,00021,09371.50
31-07-2562116,9141,23072.75
29-07-2562148,0003,49272.75
26-07-2562148,0003,49272.75
14-06-2562130,0002,04868.25
04-06-256241,350,00087,07564.50
23-05-2562253,1003,60067.80
20-05-25621210,00013,81365.78
17-05-25621210,00013,81365.78
29-04-25621500,00034,56369.12
24-04-256214,00027669.00
22-04-25621500,00034,75069.50
03-04-25621100,0007,00070.00
22-03-25621100,0006,72567.25
12-03-2562159,3004,21971.14
06-03-2562159,3004,16670.25
14-02-25621119,0008,31469.86
29-10-256119,50067070.47
26-10-2561129,1002,04470.25
23-10-2561113,40093169.50
22-10-2561113,40093169.50
11-10-25611163,50011,77872.04
10-10-256115,00036873.50
09-10-25611165,97712,07572.75
26-09-25611100,0007,52575.25
31-07-2561172572.50
10-07-2561112,80090570.70
02-07-25611500,00033,68867.38
11-06-2561157,4003,94068.64
04-06-2561114,60099668.25
29-05-2561113,60093268.50
28-05-2561113,60093268.50
23-05-25611567,80038,18067.24
18-05-2561110,00067067.00
26-04-25611419,80031,06574.00
17-04-2561339,6002,90173.25
11-04-2561179,5095,82473.25
09-04-25612226,20016,39272.47
28-03-25611179,90013,22373.50
22-03-25611356,10027,23276.47
20-03-25611126,0009,70277.00
13-02-25611261,10020,96280.28
07-02-25614266,60021,16679.39
31-01-256121,0408682.30
11-01-2561162,7005,09581.25
15-12-256011078.25
01-12-25601124,7009,35375.00
30-11-256019,50071575.25
28-11-25601108,6008,00773.73
24-10-25601100,0007,42874.28
20-09-2560116,5001,15369.87
22-08-25605580,60040,87670.40
18-08-2560120,0001,34567.25
30-06-256014,80034571.90
29-06-256018005871.99
16-05-2560158,0003,97968.60
15-05-2560114,70099267.50
11-05-2560224,5001,67068.17
02-05-2560114,20095167.00
25-04-25601300,00021,20370.68
20-04-25601120,0008,26368.86
19-04-25601224,20015,56369.42
11-04-25601230,60016,04569.58
05-04-25603343,70024,09770.11
20-03-256017,80055070.55
06-02-25601439,60025,79458.68
19-01-25601214,00011,63654.38
23-12-25592230,80013,37557.95
14-12-25591461,10026,66457.83
08-12-25591297,30016,98957.15
23-11-2559155,0003,14557.18
18-11-25591355,30020,35557.29
18-11-25591246,90014,14557.29
15-11-25591135,0007,69557.00
11-11-25592502,30029,39858.53
19-10-25591200,00011,15055.75
14-10-25591300,00016,72555.75
06-10-255915,00029158.25
05-10-25592257,20015,02858.43
21-09-25591100,0005,06350.62
01-09-2559130,0001,55351.75
01-09-25591230,00011,76651.16
04-08-2559196,1004,75349.46
29-07-255916,00031452.30
27-07-255911,250,00063,75051.00
21-07-25591110,5005,53250.06
29-06-25591150,0006,52543.50
16-06-25591183,3007,42940.53
31-05-25591254,40010,55841.50
19-04-25591208,0009,20644.26
23-03-25591170,0007,79945.88
21-03-25591345,50015,58745.12
10-03-25591370,00016,23843.89
09-03-25591270,00011,70043.33
08-03-25591187,3008,14843.50
29-01-25591246,6009,80239.75
26-01-25591318,70012,19338.26
25-01-25591428,10016,50538.55
22-01-25591392,30015,02138.29
20-01-25591321,00012,14837.84
19-01-25591283,70010,76237.94
19-01-25592757,80028,51237.62
15-01-25591336,30012,69537.75
14-01-25591500,00018,87537.75
08-01-2559149,0001,78936.50
26-10-2558110,80036533.78
16-10-255811,212,60039,71332.75
25-08-255812,2006831.00
21-08-25581285,0008,83531.00
19-08-25581639,70019,19130.00
01-04-255813,30012939.02
31-03-255812,2008639.09
30-03-25581678,60726,63539.25
20-03-2558234,0001,30938.50
30-01-25583402,20016,28940.50

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น KKP

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3