2S 6 ( 0.25 4.10% )

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ 2S “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
พล.ต.อ.อำนวย เพชรศิริเพชรศิริประธานกรรมการ
นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูลลีสวัสดิ์ตระกูลประธานกรรมการบริหาร2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S -
นายครรชิต สิงห์สุวรรณ์สิงห์สุวรรณ์รองประธานกรรมการ
นายแสงรุ้ง นิติภาวะชนนิติภาวะชนกรรมการผู้จัดการ2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S -
นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูลลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการ2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S -
น.ส.บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ปัญญาเปี่ยมศักดิ์กรรมการ2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S -
นายธนทัต ชวาลดิฐชวาลดิฐกรรมการ
นายปรีดา วงศ์สถิตย์พรวงศ์สถิตย์พรกรรมการ2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S - 2S -
นายครรชิต สิงห์สุวรรณ์สิงห์สุวรรณ์กรรมการอิสระ
นางจินตนา เตชะมนตรีกุลเตชะมนตรีกุลกรรมการอิสระ
นายสุรพล สติมานนท์สติมานนท์กรรมการอิสระBROCK - BROCK - BROCK - BROCK - BROCK - BROCK -
พล.ต.อ.อำนวย เพชรศิริเพชรศิริกรรมการอิสระ
นายครรชิต สิงห์สุวรรณ์สิงห์สุวรรณ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางจินตนา เตชะมนตรีกุลเตชะมนตรีกุลกรรมการตรวจสอบ
นายสุรพล สติมานนท์สติมานนท์กรรมการตรวจสอบBROCK - BROCK - BROCK - BROCK - BROCK - BROCK -
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3