AGE 3 ( 0.08 2.48% )

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ AGE “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญประธานกรรมการ
นายพนม ควรสถาพรควรสถาพรประธานกรรมการบริหารQTC - DCORP - QTC - ABM - ABM -
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจรรุจิเกียรติกำจรรองประธานกรรมการSEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - ABM -
นายพนม ควรสถาพรควรสถาพรกรรมการผู้จัดการQTC - DCORP - QTC - ABM - ABM -
นายพนัส ควรสถาพรควรสถาพรกรรมการABM - ABM -
น.ส.ปณิตา ควรสถาพรควรสถาพรกรรมการAGE - AGE - AGE - AGE - AGE - AGE - ABM - AGE - ABM - AGE - ABM - ABM - ABM - AGE -
นายสิราวิชญ์ ทรัพย์เตชิตมณีทรัพย์เตชิตมณีกรรมการ
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญกรรมการอิสระ
นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัยวรวรรณธนะชัยกรรมการอิสระ
นายอำพัน ยศอมรสุนทรยศอมรสุนทรกรรมการอิสระ
น.ส.ปิ่นมณี เมฆมัณฑนาเมฆมัณฑนากรรมการอิสระ
นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัยวรวรรณธนะชัยประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอำพัน ยศอมรสุนทรยศอมรสุนทรกรรมการตรวจสอบ
น.ส.ปิ่นมณี เมฆมัณฑนาเมฆมัณฑนากรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3