AJ 27 ( 3.65 15.47% )

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ AJ “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์ประธานกรรมการAJ - AJ - AJ - AJ - AJ - AJ - AJ -
นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์รองประธานกรรมการAJ - AJ - AJ - AJ - AJ - AJ - AJ - AJ - AJ - AJ - AJ - AJ - AJ - AJ -
นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัยสุทธิพงษ์ชัยรองประธานกรรมการ
นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์กรรมการผู้จัดการAJ - AJ - AJ - AJ - AJ - AJ - AJ -
นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดาโกสิยะจินดากรรมการ
นายสุพจน์ โทนุรัตน์โทนุรัตน์กรรมการ
นายนินนาท โอฬารวรวุฒิโอฬารวรวุฒิกรรมการอิสระ
นายเธียร รติธรรมกุลรติธรรมกุลกรรมการอิสระ
นางชวิดา ศรีแสงนามศรีแสงนามกรรมการอิสระ
นายนินนาท โอฬารวรวุฒิโอฬารวรวุฒิประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเธียร รติธรรมกุลรติธรรมกุลกรรมการตรวจสอบ
นางชวิดา ศรีแสงนามศรีแสงนามกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3