AKP 2 ( 0.03 1.97% )

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ AKP “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายอุทัย จันทิมาจันทิมาประธานกรรมการ
นายธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกรพงศ์พนาไกรรองประธานกรรมการ
นายวันชัย เหลืองวิริยะเหลืองวิริยะกรรมการผู้จัดการ
นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะเหลืองวิริยะกรรมการBWG - BWG - BWG - BWG - BWG - BWG - BWG - BWG - BWG -
นายสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์บุณยอุดมศาสตร์กรรมการ
นายสุรพงษ์ หวังศิริเวชหวังศิริเวชกรรมการ
นายศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะวงศ์ชัยสุริยะกรรมการอิสระ
น.ส.เบญจวรรณ ประสานศัพท์ประสานศัพท์กรรมการอิสระ
นายประยุทธ วิบูลย์ศิริชัยวิบูลย์ศิริชัยกรรมการอิสระ
นายศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะวงศ์ชัยสุริยะประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส.เบญจวรรณ ประสานศัพท์ประสานศัพท์กรรมการตรวจสอบ
นายประยุทธ วิบูลย์ศิริชัยวิบูลย์ศิริชัยกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3