AKR 1 ( -0.01 -0.89% )

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ AKR “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองประธานคณะกรรมการบริษัท
นายดนุชา น้อยใจบุญน้อยใจบุญกรรมการผู้จัดการ
นายอนันต์ สันติชีวะเสถียรสันติชีวะเสถียรกรรมการ
นายปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์กรรมการAKR -
นางดารณี กันตามระกันตามระกรรมการ
น.ส.อุรวีณ์ กนกพฤกษ์กนกพฤกษ์กรรมการ
นายวิวัฒน์ แสงเทียนแสงเทียนกรรมการ
นายวิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองกรรมการอิสระ
นายวินัย วิทวัสการเวชวิทวัสการเวชกรรมการอิสระ
นายวราห์ ทองประสินธุ์ทองประสินธุ์กรรมการอิสระ
นายพิทักษ์ ไชยเจริญไชยเจริญกรรมการอิสระ
นายวินัย วิทวัสการเวชวิทวัสการเวชประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวราห์ ทองประสินธุ์ทองประสินธุ์กรรมการตรวจสอบ
นายพิทักษ์ ไชยเจริญไชยเจริญกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3