AMANAH 6 ( -0.05 -0.85% )

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 16 มิถุนายน 2564

บอร์ดบริหาร “ AMANAH “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยาทินกรประธานกรรมการ
นายฐาพล ภณเศรษฐ์ภณเศรษฐ์ประธานคณะกรรมการบริหารAMANAH - AMANAH - AMANAH - AMANAH - AMANAH -
นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะอาสภวิริยะรองประธานกรรมการ
นายธงรบ ด่านอำไพด่านอำไพกรรมการผู้จัดการ
นายฐาพล ภณเศรษฐ์ภณเศรษฐ์กรรมการAMANAH - AMANAH - AMANAH - AMANAH - AMANAH -
นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียรศิริภาณุเสถียรกรรมการ
นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์พงษ์ไพบูลย์กรรมการ
นายสุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อพันธ์สายเชื้อกรรมการAMANAH - AMANAH - AMANAH - AMANAH - AMANAH - AMANAH - AMANAH -
นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์เพ็ชร์สุวรรณ์กรรมการ
นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะอาสภวิริยะกรรมการอิสระ
นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐชาติประเสริฐกรรมการอิสระ
นางอัจฉรา อาภรณ์เอี่ยมอาภรณ์เอี่ยมกรรมการอิสระ
นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐชาติประเสริฐประธานกรรมการตรวจสอบ
นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะอาสภวิริยะกรรมการตรวจสอบ
นางอัจฉรา อาภรณ์เอี่ยมอาภรณ์เอี่ยมกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3