AMARIN 5 ( 0.05 0.95% )

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ AMARIN “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นางเมตตา อุทกะพันธุ์อุทกะพันธุ์ประธานกรรมการAMARIN - AMARIN - AMARIN - AMARIN - AMARIN - AMARIN -
นางเมตตา อุทกะพันธุ์อุทกะพันธุ์ประธานกรรมการบริหารAMARIN - AMARIN - AMARIN - AMARIN - AMARIN - AMARIN -
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์อุทกะพันธุ์กรรมการผู้จัดการใหญ่AMARIN - AMARIN - SCP - SST - AMARIN - SCP - NETBAY - AMARIN - SCP - NETBAY -
นางสุภาวดี โกมารทัตโกมารทัตกรรมการ
นายชีวพัฒน์ ณ ถลางกรรมการ
นางสุภาพ น้อยอ่ำน้อยอ่ำกรรมการ
นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ปัญจรุ่งโรจน์กรรมการ
นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ภคภาสน์วิวัฒน์กรรมการอิสระ
นายเจริญจิตต์ ณ สงขลากรรมการอิสระ
นายสมรรถ เรืองณรงค์เรืองณรงค์กรรมการอิสระ
นายอำพล รวยฟูพันธ์รวยฟูพันธ์กรรมการอิสระ
นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ภคภาสน์วิวัฒน์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเจริญจิตต์ ณ สงขลากรรมการตรวจสอบ
นายอำพล รวยฟูพันธ์รวยฟูพันธ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3