AMATA 18 ( -0.30 -1.65% )

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ AMATA “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวิกรม กรมดิษฐ์กรมดิษฐ์กรรมการผู้จัดการAMATAV - AMATAV -
นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์พานิชพัฒน์กรรมการ
นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์สุภรณ์ไพบูลย์กรรมการ
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์กรมดิษฐ์กรรมการ
นายวิษณุ เครืองามเครืองามกรรมการอิสระ
นายอนุชา สิหนาทกถากุลสิหนาทกถากุลกรรมการอิสระAMATA - FSS - AMATA - FSS - AMATA - FSS - AMATA - AMATA - AMATA - FSS - AMATA - FSS - AMATA - AMATA - FSS - AMATA -
นายนพพันธป์ เมืองโคตรเมืองโคตรกรรมการอิสระSQ - SQ - SQ - SQ -
นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ทิณพงษ์กรรมการอิสระ
นายอนุชา สิหนาทกถากุลสิหนาทกถากุลประธานกรรมการตรวจสอบAMATA - FSS - AMATA - FSS - AMATA - FSS - AMATA - AMATA - AMATA - FSS - AMATA - FSS - AMATA - AMATA - FSS - AMATA -
นายนพพันธป์ เมืองโคตรเมืองโคตรกรรมการตรวจสอบSQ - SQ - SQ - SQ -
นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ทิณพงษ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3