AMC 5 ( 0.42 10.05% )

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ AMC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวีระชัย สุธีรชัยสุธีรชัยประธานกรรมการAMC - AMC - AMC - AMC - AMC - AMC - AMC -
นายวีระชัย สุธีรชัยสุธีรชัยประธานกรรมการบริหารAMC - AMC - AMC - AMC - AMC - AMC - AMC -
นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ยงวงศ์ไพบูลย์กรรมการผู้จัดการAMC - AMC - AMC - AMC - AMC - AMC - AMC -
นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ยงวงศ์ไพบูลย์กรรมการCGD - TRITN - CGD - AJA - TT&T - TT&T - TRITN -
นายธนกร ฤทธิบันลือฤทธิบันลือกรรมการ
นายชนาธิป ไตรวุฒิไตรวุฒิกรรมการAMC - AMC - AMC - AMC - AMC - AMC - AMC -
พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมายมั่นหมายประธานกรรมการอิสระ
นางสุรี บูรณธนิตบูรณธนิตกรรมการอิสระ
นางไทศิกา ไพรสงบไพรสงบกรรมการอิสระ
พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมายมั่นหมายประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสุรี บูรณธนิตบูรณธนิตกรรมการตรวจสอบ
นางไทศิกา ไพรสงบไพรสงบกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3