AOT 60 ( -0.75 -1.23% )

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ AOT “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายประสงค์ พูนธเนศพูนธเนศประธานกรรมการ
นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์เสมสันต์ประธานกรรมการบริหาร
นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์เสมสันต์รองประธานกรรมการ
นายนิรันดร์ ธีรนาทสินธีรนาทสินผู้อำนวยการใหญ่ (รักษาการ)
น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติรัตนโชติกรรมการ
นายถิรชัย วุฒิธรรมวุฒิธรรมกรรมการ
นายราฆพ ศรีศุภอรรถศรีศุภอรรถกรรมการ
พล.อ.ท.จอม รุ่งสว่างรุ่งสว่างกรรมการ
นายนิรันดร์ ธีรนาทสินธีรนาทสินกรรมการ
นายมานิต นิธิประทีปนิธิประทีปกรรมการ
นายธานินทร์ ผะเอมผะเอมกรรมการ
นายนันทศักดิ์ พูลสุขพูลสุขกรรมการอิสระ
น.ต.ประจักษ์ สัจจโสภณสัจจโสภณกรรมการอิสระ
นายธวัชชัย อรัญญิกอรัญญิกกรรมการอิสระ
นายวราห์ ทองประสินธุ์ทองประสินธุ์กรรมการอิสระ
พลโทกัมปนาท รุดดิษฐ์รุดดิษฐ์กรรมการอิสระ
พล.อ.ท.ประกิต ศกุณสิงห์ศกุณสิงห์กรรมการอิสระ
นายนันทศักดิ์ พูลสุขพูลสุขประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.อ.ท.ประกิต ศกุณสิงห์ศกุณสิงห์กรรมการตรวจสอบ
นายวราห์ ทองประสินธุ์ทองประสินธุ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3