ARIP 1 ( 0.01 1.49% )

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ ARIP “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายมนู เลียวไพโรจน์เลียวไพโรจน์ประธานกรรมการ
นายมินทร์ อิงค์ธเนศอิงค์ธเนศกรรมการBOL - SVOA - ARIP - LIT - BOL - SVOA - ARIP - LIT - BOL - ARIP - LIT - SVOA - BOL - SVOA - ARIP - LIT - SKY - BOL - SVOA - ARIP - LIT - BOL - SVOA - ARIP - LIT - BOL -
นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็งเตียวกรรมการ
นายประยูร รัตนไชยานนท์รัตนไชยานนท์กรรมการBOL - BOL - BOL -
นายปฐม อินทโรดมอินทโรดมกรรมการ
นายโสภณ อิงค์ธเนศอิงค์ธเนศกรรมการLIT - LIT - LIT - LIT -
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการวิศิษฐ์กิจการกรรมการอิสระ
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์เทอดสถีรศักดิ์กรรมการอิสระ
น.อ.อิศรญา สุขเจริญสุขเจริญกรรมการอิสระ
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการวิศิษฐ์กิจการประธานกรรมการตรวจสอบ
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์เทอดสถีรศักดิ์กรรมการตรวจสอบ
น.อ.อิศรญา สุขเจริญสุขเจริญกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3