ASIAN 16 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ ASIAN “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุลอมรรัตนชัยกุลประธานกรรมการASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN - LEE - ASIAN -
นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุลอมรรัตนชัยกุลประธานกรรมการบริหารASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN - LEE - ASIAN -
นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุลอมรรัตนชัยกุลกรรมการผู้จัดการASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN - LEE - ASIAN -
นายสมชาย อมรรัตนชัยกุลอมรรัตนชัยกุลกรรมการASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN -
นายสมศักดิ์ สถิตธำมรงค์สถิตธำมรงค์กรรมการ
นายเอกราช พรรณสังข์พรรณสังข์กรรมการ
นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์จันทร์สวัสดิ์กรรมการ
นายอภิชัย ศรีอรุณลักษณ์ศรีอรุณลักษณ์กรรมการ
นางสุนันทา เตียสุวรรณ์เตียสุวรรณ์กรรมการอิสระPDJ - PDJ - PDJ - PDJ - PDJ -
นางเยาวณี เครือองอาจนุกูลเครือองอาจนุกูลกรรมการอิสระ
นายกิตติชัย เหล่าเกื้อกูลพงษ์เหล่าเกื้อกูลพงษ์กรรมการอิสระ
นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจงเผ่าบรรจงกรรมการอิสระ
นางสุนันทา เตียสุวรรณ์เตียสุวรรณ์ประธานกรรมการตรวจสอบPDJ - PDJ - PDJ - PDJ - PDJ -
นางเยาวณี เครือองอาจนุกูลเครือองอาจนุกูลกรรมการตรวจสอบ
นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจงเผ่าบรรจงกรรมการตรวจสอบ
นายกิตติชัย เหล่าเกื้อกูลพงษ์เหล่าเกื้อกูลพงษ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3