ASIMAR 2 ( -0.12 -4.84% )

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ ASIMAR “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนประธานคณะกรรมการDRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT -
นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ตัณฑ์ไพบูลย์ประธานกรรมการบริหาร
นางวรวรรณ งานทวีงานทวีกรรมการผู้จัดการ
นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ตัณฑ์ไพบูลย์กรรมการ
นายสุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์ตัณฑ์ไพบูลย์กรรมการ
นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์กรรมการASIMAR - TPOLY - TAE - ASIMAR - ASIMAR - ASIMAR - ASIMAR - EIC - SOLAR - EIC - ASIMAR - EIC -
นายนณณ์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์กรรมการASIMAR - ASIMAR - ASIMAR - ASIMAR - ASIMAR - ASIMAR -
นายประวัติ จันทร์เรืองจันทร์เรืองกรรมการASIMAR - ASIMAR - ASIMAR - ASIMAR - ASIMAR - ASIMAR -
นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ตัณฑ์ไพบูลย์กรรมการ
นายประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนกรรมการอิสระDRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT -
นายชินสุข วีรวรรณวีรวรรณกรรมการอิสระ
นายศรีภูมิ ศุขเนตรศุขเนตรกรรมการอิสระ
นายบำรุง จินดาจินดากรรมการอิสระ
นายชินสุข วีรวรรณวีรวรรณประธานกรรมการตรวจสอบ
นายศรีภูมิ ศุขเนตรศุขเนตรกรรมการตรวจสอบ
นายบำรุง จินดาจินดากรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3