ASK 28 ( -0.25 -0.88% )

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ ASK “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายอำนวย วีรวรรณวีรวรรณประธานกิตติมศักดิ์
นายจุน ลอง โลลองประธานกรรมการ
นายจุน ลอง โลลองประธานกรรมการบริหาร
นายจุน ลอง โลลองกรรมการผู้จัดการ
นายเทียนทวี สระตันติ์สระตันติ์กรรมการ
นายฟง ลอง เชนลองกรรมการ
นายยิง ฮุย เชนฮุยกรรมการ
นายเจีย เจียง หลิวเจียงกรรมการ
นายอิง จื้อ เลี่ยวจื้อกรรมการ
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ศวัสตนานนท์กรรมการอิสระ
นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ศวัสตนานนท์กรรมการอิสระNUSA - NUSA - NUSA - NUSA - NUSA - NUSA - NUSA -
นายเกษม อาคเนย์สุวรรณอาคเนย์สุวรรณกรรมการอิสระ
นางสุปรียา ควรเดชะคุปต์ควรเดชะคุปต์กรรมการอิสระ
นางปฏิมา ชวลิตชวลิตกรรมการอิสระ
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ศวัสตนานนท์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ศวัสตนานนท์กรรมการตรวจสอบNUSA - NUSA - NUSA - NUSA - NUSA - NUSA - NUSA -
นางสุปรียา ควรเดชะคุปต์ควรเดชะคุปต์กรรมการตรวจสอบ
นายเกษม อาคเนย์สุวรรณอาคเนย์สุวรรณกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3