BAFS 26 ( -0.25 -0.97% )

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ BAFS “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายพลากร สุวรรณรัฐสุวรรณรัฐประธานกรรมการบริษัท
ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุลดิศกุลประธานกรรมการบริหาร
นายประกอบเกียรติ นินนาทนินนาทกรรมการผู้จัดการ
ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุลดิศกุลกรรมการ
เรืออากาศเอกมนตรี จำเรียงจำเรียงกรรมการ
นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์เหมวิจิตรพันธ์กรรมการ
นายนาวี เลิศพาณิชย์กุลเลิศพาณิชย์กุลกรรมการ
นายตรินทร์ ศุภการศุภการกรรมการ
ร.ท.อธิศักดิ์ พัดชื่นใจพัดชื่นใจกรรมการ
นายกฤษณ์ อิ่มแสงอิ่มแสงกรรมการ
นายพลากร สุวรรณรัฐสุวรรณรัฐกรรมการอิสระ
นายอัศวิน คงสิริคงสิริกรรมการอิสระ
นายพชร ยุติธรรมดำรงยุติธรรมดำรงกรรมการอิสระ
นายวิสุทธิ์ มนตริวัตมนตริวัตกรรมการอิสระ
นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์บูรณะนนท์กรรมการอิสระ
นายพชร ยุติธรรมดำรงยุติธรรมดำรงประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิสุทธิ์ มนตริวัตมนตริวัตกรรมการตรวจสอบ
นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์บูรณะนนท์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3