BAY 32 ( 0.25 0.79% )

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ BAY “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณทีปสุวรรณประธานกรรมการSCP - TGCI - TPIPL - TSTH - TGCI - TPIPL - TSTH - TGCI - TSTH - TGCI - TPIPL - BLAND - LTX - TSTH - BLAND - LTX - TGCI - TPIPL - TSTH - BLAND - LTX - TGCI - TPIPL - TSTH - BLAND - COTTO - LTX - TPIPL - BLAND - TSTH - BLAND - TPIPL - BLAND - TPIPL - TSTH - BLAND - TPIPL - BLAND - TPIPL - COTTO -
นายคาเนทสุกุ มิเกะมิเกะรองประธานกรรมการ
นายโนริอากิ โกโตะโกโตะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายฟิลิป เชียง ชอง แทนเชียงกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรนแรกรรมการ
น.ส.นพพร ติรวัฒนกุลติรวัฒนกุลกรรมการ
นายทาเคชิ โอกาซาวาราโอกาซาวารากรรมการ
นายโกะ วาตานาเบะวาตานาเบะกรรมการ
น.ส.พจนีย์ ธนวรานิชธนวรานิชกรรมการอิสระ
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ไพรัชพิบูลย์กรรมการอิสระ
นายการุณ กิตติสถาพรกิตติสถาพรกรรมการอิสระ
นายพงศ์อดุล กฤษณะราชกฤษณะราชกรรมการอิสระ
น.ส.พจนีย์ ธนวรานิชธนวรานิชประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ไพรัชพิบูลย์กรรมการตรวจสอบ
นายพงศ์อดุล กฤษณะราชกฤษณะราชกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3