BECL 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 08 พฤศจิกายน 2561

บอร์ดบริหาร “ BECL “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวีรพงษ์ รามางกูรรามางกูรประธานกรรมการ
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ประธานกรรมการบริหารCK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK -
นางพเยาว์ มริตตนะพรมริตตนะพรกรรมการผู้จัดการ
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์กรรมการCK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK -
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจชยุตสาหกิจกรรมการ
ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์เกษมสันต์กรรมการLOXLEY - LOXLEY - LOXLEY - LOXLEY - LOXLEY - LOXLEY -
นายปณิต ตุลย์วัฒนจิตตุลย์วัฒนจิตกรรมการ
น.ส.อาริศรา ธรมธัชธรมธัชกรรมการ
นางวัลลภา อัสสกุลอัสสกุลกรรมการOGC - OGC - OGC - OGC -
นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจวรรธนวินิจกรรมการ
นายวีรพงษ์ รามางกูรรามางกูรกรรมการอิสระ
นายศุภชัย พิศิษฐวานิชพิศิษฐวานิชกรรมการอิสระ
นายศุภชัย พิศิษฐวานิชพิศิษฐวานิชประธานกรรมการตรวจสอบ
พลเอกสำเภา ชูศรีชูศรีกรรมการตรวจสอบ
นายอรรณพ ตันละมัยตันละมัยกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3