BUI 10 ( -0.30 -2.91% )

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ BUI “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายมนู เลียวไพโรจน์เลียวไพโรจน์ประธานกรรมการ
น.ส.มาลินี เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ประธานกรรมการบริหารBUI - BUI -
นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์รองประธานกรรมการ
น.ส.ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณาเอี่ยมโสภณากรรมการผู้จัดการBUI - BUI - BUI - BUI - BUI - BUI - BUI - BUI - BUI - BUI -
น.ส.มาลินี เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์กรรมการBUI - BUI -
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์กรรมการBUI - BUI - BUI - BUI - BUI - BUI - BUI -
นายกิจจา ลีลาวณิชกุลลีลาวณิชกุลกรรมการBUI - BUI - BUI - BUI - BUI - BUI - BUI -
นายชวิน เอี่ยมโสภณาเอี่ยมโสภณากรรมการ
น.ส.สุจินตนา จำปีศรีจำปีศรีกรรมการ
นายมนู เลียวไพโรจน์เลียวไพโรจน์กรรมการอิสระ
น.ส.ประนอม โฆวินวิพัฒน์โฆวินวิพัฒน์กรรมการอิสระ
นายสุนทร ก่อนันทเกียรติก่อนันทเกียรติกรรมการอิสระ
นายพิชิต สินพัฒนสกุลสินพัฒนสกุลกรรมการอิสระ
นายพิชิต สินพัฒนสกุลสินพัฒนสกุลประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส.ประนอม โฆวินวิพัฒน์โฆวินวิพัฒน์กรรมการตรวจสอบ
นายทวิช เตชะนาวากุลเตชะนาวากุลกรรมการตรวจสอบACAP - SAWANG - ACAP - SAWANG - SAWANG - BUI - BUI - IFEC - BUI - IFEC - BUI - IFEC - META - META -
นายสุนทร ก่อนันทเกียรติก่อนันทเกียรติกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3