BWG 1 ( 0.08 10.53% )

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ BWG “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวิชาญ วิทยาศัยวิทยาศัยประธานกรรมการ
นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะเหลืองวิริยะประธานกรรมการบริหารBWG - BWG - BWG - BWG - BWG - BWG - BWG - BWG - BWG -
นายธรรมนูญ อานันโทไทยอานันโทไทยรองประธานกรรมการ
นายอัครวิทย์ ขันธ์แก้วขันธ์แก้วรองประธานกรรมการ
นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะเหลืองวิริยะกรรมการผู้จัดการBWG - BWG - BWG - BWG - BWG - BWG - BWG - BWG - BWG -
นายวรดิศ ธนภัทรธนภัทรกรรมการBWG - BWG - BWG - BWG - EP -
นายสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์บุณยอุดมศาสตร์กรรมการ
นางทัศนีย์ ทองดีทองดีกรรมการ
นายธรรมนูญ อานันโทไทยอานันโทไทยกรรมการอิสระ
นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์สว่างวงศ์กรรมการอิสระ
นางนารถฤดี ธรรมวันธรรมวันกรรมการอิสระ
นายธรรมนูญ อานันโทไทยอานันโทไทยประธานกรรมการตรวจสอบ
นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์สว่างวงศ์กรรมการตรวจสอบ
นางนารถฤดี ธรรมวันธรรมวันกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3