บอร์ดบริหาร “ “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายหลัว เจิ้น จงเจิ้นประธานกรรมการบริหาร
น.ส.เวน ลี ไต้ลีรองประธานกรรมการACC - ACC - ACC - ACC -
น.ส.เวน ลี ไต้ลีกรรมการผู้จัดการACC - ACC - ACC - ACC -
นายยุทธนา แต่ปางทองแต่ปางทองกรรมการ
นายกฤษกร สุขเวชชวรกิจสุขเวชชวรกิจกรรมการ
นายแพทย์ชาญศิริ ซื่อตรงซื่อตรงกรรมการอิสระ
นายวิจิตร สุพินิจสุพินิจกรรมการอิสระ
นายณัฐวุฒิ เกียรติไชยากรเกียรติไชยากรกรรมการอิสระ
นายวิจิตร สุพินิจสุพินิจประธานกรรมการตรวจสอบ
นายแพทย์ชาญศิริ ซื่อตรงซื่อตรงกรรมการตรวจสอบ
นายณัฐวุฒิ เกียรติไชยากรเกียรติไชยากรกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3