CEN 2 ( 0.01 0.53% )

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ CEN “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงประธานกรรมการCEN - RWI - CEN - RWI - CEN - CEN - CEN - CEN - CEN -
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงประธานกรรมการบริหารCEN - RWI - CEN - RWI - CEN - CEN - CEN - CEN - CEN -
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงประธานเจ้าหน้าที่บริหารCEN - RWI - CEN - RWI - CEN - CEN - CEN - CEN - CEN -
นายมณฑล เชตุวัลลภกุลเชตุวัลลภกุลกรรมการ
นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐเชาว์วิศิษฐกรรมการ
นายธีรชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงกรรมการ
น.ส.อุศรา ภัตตาตั้งภัตตาตั้งกรรมการ
นายภูษิต เลิศวัฒนารักษ์เลิศวัฒนารักษ์กรรมการอิสระ
นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์วัฒนวงศ์พิทักษ์กรรมการอิสระ
นายสมชัย ทองศิริกุลทองศิริกุลกรรมการอิสระ
นายจักรธาร โยธานันท์โยธานันท์กรรมการอิสระ
นายชาตรี ศรีอุทารวงค์ศรีอุทารวงค์กรรมการอิสระ
นายภูษิต เลิศวัฒนารักษ์เลิศวัฒนารักษ์กรรมการตรวจสอบ
นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์วัฒนวงศ์พิทักษ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3