บอร์ดบริหาร “ “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายประยูร จินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ประธานกรรมการ
นายสดาวุธ เตชะอุบลเตชะอุบลประธานกรรมการบริหารCGH - CGD - CGD - CGD - CGD - CGD - TRITN - CGD - TRITN - CGH - TRITN - CGD -
นายเดช นำศิริกุลนำศิริกุลรองประธานกรรมการ
พลเอกวัฒนา สรรพานิชสรรพานิชรองประธานกรรมการ
น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุลจิระพัฒน์สกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายชนะชัย จุลจิราภรณ์จุลจิราภรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสดาวุธ เตชะอุบลเตชะอุบลกรรมการCGH - CGD - CGD - CGD - CGD - CGD - TRITN - CGD - TRITN - CGH - TRITN - CGD -
นายสุรพล ขวัญใจธัญญาขวัญใจธัญญากรรมการ
นายฮองไซ ซิมซิมกรรมการ
นายฤทธิ์ คิ้วคชาคิ้วคชากรรมการCGH - CGH -
นายทอมมี่ เตชะอุบลเตชะอุบลกรรมการCGH - CGD - CGD - CGD - CGD - CGD - CGD - CGH - MCS - CGD - MCS -
นายสมคาด สืบตระกูลสืบตระกูลกรรมการ
นายเดช นำศิริกุลนำศิริกุลกรรมการอิสระ
พลเอกวัฒนา สรรพานิชสรรพานิชกรรมการอิสระ
พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนีวาณิชเสนีกรรมการอิสระ
นายชาญ ตุลยาพิศิษฐ์ชัยตุลยาพิศิษฐ์ชัยกรรมการอิสระ
พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดีชื่นภักดีกรรมการอิสระ
นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์วิสิษฐยุทธศาสตร์กรรมการอิสระ
พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนีวาณิชเสนีประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเดช นำศิริกุลนำศิริกุลกรรมการตรวจสอบ
นายชาญ ตุลยาพิศิษฐ์ชัยตุลยาพิศิษฐ์ชัยกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3