CMR 2 ( 0.16 7.08% )

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ CMR “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายรัชช สมบูรณสินสมบูรณสินประธานกรรมการ
นายอำนวย ชิงชยานุรักษ์ชิงชยานุรักษ์รองประธานกรรมการ
นายวรพันธ์ อุณจักรอุณจักรประธานกรรมการบริหารVIBHA - VIBHA - VIBHA -
นายดุสิต ศรีสกุลศรีสกุลกรรมการผู้จัดการ
นายวรพันธ์ อุณจักรอุณจักรกรรมการVIBHA - VIBHA - VIBHA -
นายสุเมธ ฮั่นตระกูลฮั่นตระกูลกรรมการ
นายธีระยุทธ นิยมกูลนิยมกูลกรรมการ
นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์กาญจนพิทักษ์กรรมการKKP - RAM - TCMC - KKP - RAM - TCMC - RAM - TCMC - RAM - TCMC - RAM - RAM - CSR - KKP - MK - RAM - RPH - KKP - RPH - RAM - CSR - RAM - VIBHA - RAM -
นายชำนาญ ชนะภัยชนะภัยกรรมการ
นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ภาณุพัฒนพงศ์กรรมการ
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลกรรมการDCC - MODERN - SMIT - JCK - TVO - VIBHA - TMILL - DCC - DCON - MODERN - SMIT - JCK - TVO - VIBHA - TMILL - DCC - DCON - MODERN - SMIT - TVO - VIBHA - TMILL - DCC - DCON - MODERN - SMIT - TVO - VIBHA - TMILL - RICHY - DCC - LALIN - SMIT - TVO - TMILL - DCC - DCON - LALIN - SMIT - TVO - VIBHA - TMILL - RICHY - DCC - LALIN - SMIT - TVO - VIBHA - RICHY - DCC - LALIN - SMIT - TVO - DCC - LALIN - SMIT - TVO - VIBHA - RICHY - DCC - SMIT - DCC - LALIN - TVO - DCC -
นายสุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์คณาปราชญ์กรรมการอิสระ
นายเกริก จิตตาลานจิตตาลานกรรมการอิสระ
น.ส.พาภัทร สุเภากิจสุเภากิจกรรมการอิสระ
นายสุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์คณาปราชญ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเกริก จิตตาลานจิตตาลานกรรมการตรวจสอบ
น.ส.พาภัทร สุเภากิจสุเภากิจกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3