COLOR 2 ( -0.02 -1.01% )

บริษัท สาลี่คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ COLOR “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์จิวะพรทิพย์ประธานกรรมการ
นายชาญชัย อัศวกาญจน์อัศวกาญจน์กรรมการSALEE - SALEE - SALEE - SALEE - SALEE - SALEE - SALEE -
นายธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์กรรมการSALEE - COLOR - COLOR - COLOR - COLOR - COLOR - COLOR -
นายขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ณัฏฐ์เศรษฐ์กรรมการCOLOR - COLOR - COLOR - COLOR - COLOR - COLOR -
นายรัช ทองวานิชทองวานิชกรรมการ
นายราชัน ควรหาควรหากรรมการ
พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์อัตตะนันทน์กรรมการอิสระ
พล.ต.ท.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ปาละวงศ์กรรมการอิสระ
น.ส.สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสนลิมปนวงศ์แสนกรรมการอิสระ
พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์อัตตะนันทน์ประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.ท.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ปาละวงศ์กรรมการตรวจสอบ
น.ส.สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสนลิมปนวงศ์แสนกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3