CPI 3 ( -0.04 -1.26% )

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ CPI “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสมชาย สกุลสุรรัตน์สกุลสุรรัตน์ประธานกรรมการ
นายสมชาย สกุลสุรรัตน์สกุลสุรรัตน์ประธานกรรมการบริหาร
นายสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ช่อเรืองศักดิ์กรรมการผู้จัดการ
นายการุญ นันทิลีพงศ์นันทิลีพงศ์กรรมการ
นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชาปรัชญางค์ปรีชากรรมการCPI - CPI - CPI - CPI - CPI - CPI -
นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ถวิลเติมทรัพย์กรรมการCPI - KBS - CPI - KBS - KBS - CPI - KBS - CPI - KBS - CPI - KBS - CPI - KBS -
นายกิตติ ฉัตรเลขวนิชฉัตรเลขวนิชกรรมการCPI - CPI - CPI - CPI - CPI - CPI -
นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์นิวัติศัยวงศ์กรรมการCPI - CPI -
นายพิเชษฐ นิธิวาสินนิธิวาสินกรรมการ
นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ถวิลเติมทรัพย์กรรมการCPI - KBS - CPI - KBS - KBS - CPI - KBS - CPI - KBS - CPI - KBS - CPI - KBS -
นางสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ยิ่งชัชวาลย์กรรมการ
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐวงศ์วรเศรษฐกรรมการอิสระNMG - ZMICO - NMG - ZMICO - ZMICO - ZMICO - ZMICO - ZMICO - ZMICO - ZMICO -
นายนินนาท โอฬารวรวุฒิโอฬารวรวุฒิกรรมการอิสระ
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุลชาญเชาวน์กุลกรรมการอิสระ
นายกรีธา มติธนวิรุฬห์มติธนวิรุฬห์กรรมการอิสระ
พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์เกยานนท์กรรมการอิสระ
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐวงศ์วรเศรษฐกรรมการตรวจสอบNMG - ZMICO - NMG - ZMICO - ZMICO - ZMICO - ZMICO - ZMICO - ZMICO - ZMICO -
นายนินนาท โอฬารวรวุฒิโอฬารวรวุฒิกรรมการตรวจสอบ
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุลชาญเชาวน์กุลกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3