CSL 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 พฤศจิกายน 2561

บอร์ดบริหาร “ CSL “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาสนิทวงศ์ประธานกรรมการบริษัท
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์สุธรรมพันธุ์ประธานกรรมการบริหาร
นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์แก้วร่วมวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
นายหรรษา ชีวะพฤกษ์ชีวะพฤกษ์กรรมการ
นายลี ฮัน เค็งฮันกรรมการ
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์สุธรรมพันธุ์กรรมการ
นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญอัศวเสริมเจริญกรรมการ
นายวงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาสนิทวงศ์กรรมการอิสระ
นายประเทือง ศรีรอดบางศรีรอดบางกรรมการอิสระ
นายเยน ฮุย มิงฮุยกรรมการอิสระ
นายศิลปพร ศรีจั่นเพชรศรีจั่นเพชรกรรมการอิสระ
นายสิทธิชัย จันทราวดีจันทราวดีกรรมการอิสระ
นายประเทือง ศรีรอดบางศรีรอดบางประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเยน ฮุย มิงฮุยกรรมการตรวจสอบ
นายศิลปพร ศรีจั่นเพชรศรีจั่นเพชรกรรมการตรวจสอบ
นายสิทธิชัย จันทราวดีจันทราวดีกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3