DCON 1 ( 0.01 1.67% )

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ DCON “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายต่อตระกูล ยมนาคยมนาคประธานกรรมการ
นายวิทวัส พรกุลพรกุลประธานกรรมการบริหารDCON - MK - SC - SENA - DCON - MK - SC - DCON - SC - DCON - SC - DCON - SC - DCON - PRIN - DCON - PRIN - SC -
นายธนิต ชรินทร์สารชรินทร์สารรองประธานกรรมการ
นายวิทวัส พรกุลพรกุลกรรมการผู้จัดการDCON - MK - SC - SENA - DCON - MK - SC - DCON - SC - DCON - SC - DCON - SC - DCON - PRIN - DCON - PRIN - SC -
นายชนะ โตวันโตวันกรรมการDCON - MK - DCON - MK - DCON - DCON - DCON - DCON - DCON -
นายธนัย ชรินทร์สารชรินทร์สารกรรมการ
นายนิรุธ อินทรท่าฉางอินทรท่าฉางกรรมการ
นายจีรเดช วิรัชชัยวิรัชชัยกรรมการ
นายธนิต ชรินทร์สารชรินทร์สารกรรมการอิสระ
นางพิสมัย บุณยเกียรติบุณยเกียรติประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวันชัย ตันติกุลตันติกุลกรรมการตรวจสอบ
นายธนิต ชรินทร์สารชรินทร์สารกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3