DTCI 28 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ DTCI “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสาธิต อุทัยศรีอุทัยศรีประธานกรรมการ
นายอโนทัย เตชะมนตรีกุลเตชะมนตรีกุลประธานกรรมการบริหาร
นายปอ อนาวิลอนาวิลกรรมการผู้จัดการDTCI - DTCI - DTCI - DTCI - DTCI - DTCI - DTCI -
นางดวงสมร เหาตะวานิชเหาตะวานิชกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)DTCI - DTCI -
นายอโนทัย เตชะมนตรีกุลเตชะมนตรีกุลกรรมการ
นายพูลลาภ เอื้อสุนทรเอื้อสุนทรกรรมการ
พล.ต.ต.วาทิน คำทรงศรีคำทรงศรีกรรมการ
นายสาธิต อุทัยศรีอุทัยศรีกรรมการอิสระ
นางนิภา อินทรรักษาอินทรรักษากรรมการอิสระ
พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัตประภาวัตกรรมการอิสระ
นายกิตติศาสตร์ แตงร่มแตงร่มกรรมการอิสระ
นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภวงศ์รวมลาภกรรมการอิสระ
นางนิภา อินทรรักษาอินทรรักษาประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภวงศ์รวมลาภกรรมการตรวจสอบ
นายกิตติศาสตร์ แตงร่มแตงร่มกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3