บอร์ดบริหาร “ “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายกฤษน์ ศรีชวาลาศรีชวาลาประธานคณะกรรมการFC - FC - FC - FC - FC - FC - FC - GRAND -
นายกฤษน์ ศรีชวาลาศรีชวาลาประธานกรรมการบริหารFC - FC - FC - FC - FC - FC - FC - GRAND -
นายมาร์ค ไรเนคไรเนครองประธานคณะกรรมการ
นายซานเจย์ ซิงห์ซิงห์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายซานเจย์ ซิงห์ซิงห์กรรมการ
นายอมร ศรีชวาลาศรีชวาลากรรมการFC - FC - FC - FC - FC - FC - FC -
นายไซม่อน มอร์ริส เกโรวิชมอร์ริสกรรมการ
นายฮิวช์ แอนดูรว์แอนดูรว์กรรมการ
นายกฤช เอทเตอร์เอทเตอร์กรรมการอิสระ
นายอัครรัตน์ ณ ระนองกรรมการอิสระ
นายวิทิต สัจจพงษ์สัจจพงษ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายกฤช เอทเตอร์เอทเตอร์กรรมการตรวจสอบ
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรตั้งเจตนาพรกรรมการตรวจสอบNINE -
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3